Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

Ewropa li tipproteġi huwa l-motto li l-Awstrija għażlet għall-presidenza b’rotazzjoni tal-UE li għandha sal-31 ta’ Diċembru. Huwa motto li jista’ jiġi interpretat f’diversi modi: Ewropa li tipproteġi liċ-ċittadini tagħha mill-faqar bl-implimentazzjoni ta’ pilastru soċjali robust, mill-mard bl-applikazzjoni tal-aqwa miżuri tal-kura tas-saħħa, mill-inġustizzja u l-persekuzzjoni billi tistabbilixxi sistema legali ekwa u ġusta, eċċ. Jista’ jinftiehem ukoll bħala Ewropa li tagħti kenn lil dawk li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni u l-inġustizzja, il-faqar jew il-gwerra.

Dati tad-Djarju

< p jallinjaw = “telaq” > < b’saħħitha > 03/09/2018, Brussell < /strong > < /p > < p > Ġustizzja, Drittijiet u Valuri ta’ Koeżjoni — Seduta pubblika < /p > < p jallinjaw = “telaq” > < b’saħħitha > 06/09/2018, Brussell < /strong > < /p > < p > Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Politika ta’ Koeżjoni għall-2027–2021 — Smigħ pubbliku < /p > < p > < b’saħħitha > 10/09/2018, < span data-scayt-word data-wsc-lang = “mt_GB” = “Thessaloniki” > Tessaloniki < /span > < /strong > < < p > >/p il-Pakkett tal-Liġijiet dwar il-Kumpaniji Ewropej — Seduta Pubblika < /p > < p > < b’saħħitha > 19–20/09/2018, Brussell < /strong > < /p > < p > < span data-scayt-word data-wsc-lang = “mt_GB” = “KESE” > >/span sessjoni Plenarja tal-KESE < < /p >

Fil-qosor

Dikjarazzjoni minn Luca Jahier, President tal-KESE, u Isabel Caño, Viċi President għall-Komunikazzjoni, dwar in-nirien traġiċi fil-Greċja

Dikjarazzjoni minn Luca Jahier, President tal-KESE, u Isabel Caño, Viċi President għall-Komunikazzjoni, dwar in-nirien traġiċi fil-Greċja

F’isem il-Membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, nixtiequ nassiguraw lill-poplu tal-Greċja bis-solidarjetà sħiħa tagħna.

Arti kontemporanja Awstrijaka esebita fil-KESE

Austria Contemporary tesebixxi selezzjoni żgħira iżda rappreżentattiva ta' xogħlijiet mill-kollezzjoni ta' arti kontemporanja tar-Repubblika tal-Awstrija, li tiffoka fuq xogħlijiet maħluqa dan l-aħħar u li toffri għarfien dwar il-metodi ta' ħidma u x-xejriet fl-atti kontemporanja. L-esibizzjoni hija waħda mill-inizjattivi organizzati mill-KESE flimkien mal-Presidenza Awstrijaka tal-UE.

María Echevarria, Segretarja Ġenerali ad interim tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Mill-10 ta' Lulju 2018, wara d-deċiżjoni tal-Bureau tal-KESE, María Echevarria bdiet taġixxi bħala Segretarja Ġenerali ad interim tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, sakemm jinħatar Segretarju Ġenerali ġdid.

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Ħarsa minn ġewwa: Il-KESE – Rapport tal-Attività tal-KESE 2017

Kull min jixtieq jagħti ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet u l-kisbiet tal-KESE fl-2017 għandu jagħti daqqa t’għajn lejn dan il-fuljett – verżjoni mqassra tar-Rapport sħiħ ta’ Attività Annwali tal-KESE maħsuba kemm għall-pubbliku ġenerali kif ukoll għall-istituzzjonijiet.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-Premju tal-2018 għas-Soċjetà Ċivili: l-applikazzjonijiet huma miftuħa matul is-sajf kollu

Għad fadal żmien għall-organizzazzjonijiet u l-individwi involuti fil-promozzjoni tal-kultura u l-wirt Ewropew biex japplikaw għall-Premju tal-2018 tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili fi sforz kemm biex iżidu l-viżibbiltà tagħhom u jingħataw injezzjoni finanzjarja biex jiffinanzjaw il-proġetti futuri tagħhom.

 

It-tranżizzjoni tal-enerġija tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-ekonomiji reġjonali tal-Ewropa

It-tranżizzjoni tal-enerġija tista’ tkun ta’ benefiċċju għall-ekonomiji reġjonali tal-Ewropa. It-tranżizzjoni għal forom deċentralizzati, rinnovabbli u diġitalizzati tal-provvista tal-enerġija jkollha benefiċċji ekonomiċi għar-reġjuni tal-Unjoni Ewropea, flimkien ma’ benefiċċji ambjentali. F’rapport ta’ Lutz Ribbe, il-KESE jgħid li hemm tal-anqas erba’ raġunijiet għaliex il-produzzjoni ta’ enerġija intelliġenti tista’ tgħin lill-ekonomiji reġjonali u jitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex b’mod sistematiku torbot il-politika ta’ koeżjoni reġjonali u soċjali futura mal-inizjattiva tal-Unjoni tal-Enerġija.

Jeħtieġ li l-UE tħabrek iżjed biex tipproteġi n-nisa b’diżabbiltà

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) talab lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jagħmlu sforz akbar biex jipproteġu n-nisa u l-bniet b’diżabbiltà, li għadhom jiffaċċjaw diversi forom ta’ diskriminazzjoni fis-soċjetà tal-UE minħabba sew is-sess u sew id-diżabbiltà tagħhom, li ta’ spiss iwassal għall-esklużjoni soċjali tagħhom.

It-tassazzjoni tal-attivitajiet kummerċjali diġitali għandha tiġi indirizzata fu livell globali

Digital tax

Kwalunkwe soluzzjoni għat-tassazzjoni tal-mudelli kummerċjali diġitali proposti għal-livell tal-UE għandha tkun f'konformità mal-prattika u l-ftehimiet tat-tassazzjoni korporattiva internazzjonali komuni, jgħid il-KESE f'rapport adottat riċentement. Minflok, il-pakkett leġislattiv tal-Kummissjoni Ewropea għandu l-għan li jintaxxa l-fatturat tan-negozji aktar milli l-profitti, u li jimponi taxxi fejn isir il-bejgħ minflok fejn jinħoloq il-valur.

 

Il-KESE jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għall-FinTech b'xi riżervi

Il-miżuri proposti mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-iżvilupp tat-teknoloġija għas-settur finanzjarju (FinTech) fl-Ewropa għandhom jiġu aġġustati b'tali mod li jibbilanċjaw l-istimulazzjoni tas-suq u s-sigurtà u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja u ekonomika. Fil-fehma tal-KESE, il-Pjan ta' Azzjoni propost huwa bażi tajba iżda huma meħtieġa miżuri addizzjonali biex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-FinTech u jiġu żgurati ċ-ċertezza, il-protezzjoni u l-kundizzjoni ugwali tas-suq għall-parteċipanti kollha fis-suq.

Aktar miżuri meħtieġa b'mod urġenti biex jitnaqqas is-self improduttiv

NPLs

Il-KESE jilqa' l-proposti dwar self improduttiv (NPLs) magħmula mill-Kummissjoni Ewropea. Għalkemm il-Kumitat jissuġġerixxi valutazzjoni tal-impatt għar-regolament propost, huwa jemmen li l-proposti se jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-UEM u għall-mixja lejn l-ikkompletar tal-unjoni bankarja.

Daqshekk aktar privatizzazzjoni tal-ilma, jgħid il-KESE

Il-KESE jemmen li Direttiva aġġornata dwar l-Ilma tax-Xorb - li ssegwi l-inizjattiva taċ-ċittadini Right2Water - għandha tkun ibbażata fuq il-linji gwida tad-WHO. Din għandha tħaddan id-dritt tal-bniedem għall-aċċess għall-ilma. L-opinjoni tal-KESE Id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb titlob li titwaqqaf il-privatizzazzjoni tal-ilma u trid tara miżuri li jimmotivaw lin-nies jagħmlu użu għaqli ta' din ir-riżorsa limitata. Il-Kumitat irid ukoll li l-problemi potenzjali fl-industrija tal-ilma minerali jiġu antiċipati.

Il-KESE jistieden lill-Presidenza Awstrijaka tal-UE tuża s-setgħa tagħha bħala medjatur biex issaħħaħ l-unità tal-Ewropa

Il-migrazzjoni kienet fost wieħed mis-suġġetti ewlenin meta Gernot Blümel, Ministru Awstrijak għall-UE, L-Arti, il-Kultura u l-Midja, ressaq il-programm tal-Awstrija għall-Presidenza tal-UE fis-sessjoni plenarja tal-KESE tal-11 ta’ Lulju.

Il-KESE jitlob approċċ aktar integrat għat-trasport

It-trasport għandu rwol ta’ faċilitatur ewlieni biex jagħmel l-iżvilupp sostenibbli realtà. Jikkontribwixxi għall-ekonomija, il-kummerċ u l-impjiegi, iżda jqajjem ukoll kwistjonijiet fr-rigward tal-ambjent, it-traffiku u s-sigurtà. F’rapport minn Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, il-KESE jeżamina l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u, billi jipprovdi approċċ trasversali fejn l-aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali jingħaqdu flimkien, iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tħejji qafas ġdid u integrat għall-politika tat-trasport futura tal-UE.

It-trasformazzjoni diġitali għandha tkun soċjalment u etikament responsabbli

It-tranżizzjoni diġitali fl-UE għandha tkun sostnuta mir-rispett għall-valuri Ewropej u appoġġjata b'politiki soċjali aktar robusti biex b'hekk jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla jaqa' lura. Fil-plenerja ta' Lulju tiegħu, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) sostna li s-soċjetà Ewropea kollha kemm hi il-ħaddiema, il-kumpaniji u l-pubbliku ġenerali bl-istess mod – għandhom minflok ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-potenzjal enormi offrut mit-teknoloġiji l-ġodda.

Ir-riformi tal-politika soċjali fost il-prijoritajiet l-aktar importanti għall-adeżjoni mal-UE tal-Montenegro

Il-Membri tal- Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili tal-Montenegro ltaqgħu f'Podgorica fis-17 ta' Lulju biex jiddiskutu l-qagħda u l-ħidma li għandha titwettaq fin-negozjati ta' adeżjoni mal-UE tal-Montenegro u adottaw dikjarazzjoni konġunta.

Intraprendituri Afrikani żgħażagħ fil-qalba tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali

In-Netwerk tal-Partijiet Interessati Ekonomiċi u Soċjali Afrika-UE jqis liż-żgħażagħ fl-Afrika bħala atturi ewlenin għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-Afrika. Il-laqgħa annwali tagħhom iffokat fuq iż-żgħażagħ fl-Afrika bħala l-forza mexxejja għall-iżvilupp ekonomiku u bħala il-grupp tal-età li l-migrazzjoni tikkonċernah l-aktar.

Aħbarijiet mill-Gruppi

L-ispariġġ fil-ħiliet: qegħdin nitilfu l-miljuni, u se nitilfu saħanistra aktar!

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

L-ekonomija Ewropea titlef aktar minn 2% tal-produttività fis-sena minħabba l-ispariġġ fil-ħiliet, skont studju reċenti kkummissjonat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE). Dan ifisser telf ta’ 80 ċenteżmu għal kull siegħa ta’ xogħol. Is-sitwazzjoni se tmur saħansitra għall-agħar jekk ma titwettaq l-ebda riforma.

Work 4.0 jolqot l-aktar fejn l-imsieħba soċjali huma l-aktar dgħajfa

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Studju mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE tal-istrateġiji nazzjonali dwar Work 4.0 juri li l-involviment tal-imsieħba soċjali huwa essenzjali u li l-ħaddiema huma milquta l-agħar fejn kien hemm tnaqqis fin-negozjar kollettiv.

Nerġgħu niksbu l-fiduċja taċ-ċittadini fl-UE

mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Sessjoni strutturata ta’ skambju ta’ ideat organizzata mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE fl-20 ta’ Lulju ħeġġet lill-parteċipanti biex jaħsbu b’mod mhux konvenzjonali u joħorġu b’ideat għas-Summit ta’ Sibiu dwar il-Futur tal-Ewropa.