NEZISKOVÁ ORGANIZACE NEVYPUSŤ DUŠI ZÍSKALA ZA ČESKO CENU EHSV ZA OBČANSKOU SOLIDARITU

This page is also available in

Příspěvek české organizace se dostal mezi 23 projektů z EU a Velké Británie, které získaly ocenění za svůj mimořádný přínos v boji proti onemocnění
COVID-19 a jeho hrozivým důsledkům.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) udělil Cenu za občanskou solidaritu české neziskovce Nevypusť duši za projekt zaměřený na duševní zdraví mladistvých během pandemie COVID-19.

EHSV, poradní orgán zastupující evropskou občanskou společnost na úrovni EU, vybral českou organizaci tvořenou studenty a absolventy medicíny, psychologie a sociální práce, která nabízí semináře o duševním zdraví na středních školách, jako nejlepšího českého kandidáta na tuto cenu, přičemž uvedl, že příspěvek této organiazce vynikl jako zářný příklad pozoruhodné solidarity během krize COVID-19.

Organizace Nevypusť duši byla oceněna mezi 23 laureáty na slavnostním on-line předávání cen, které uspořádal EHSV dne 15. února.

Každý z vítězů obdržel cenu v hodnotě 10 000 EUR.

Během předávání cen místopředseda EHSV pro komunikaci Cillian Lohan prohlásil:

„EHSV opakovaně zdůraznil, že solidarita a cílená společná opatření jsou klíčem k překonání takovéto pandemie. Jedinou účinnou odpovědí na krizi, jakou je tato pandemie, je jednat rychle, rozhodně a společně. Máme poznatky pro řešení dalších krizí, ať už sociálních, hospodářských nebo environmentálních.

Občanská společnost stála v čele všech solidárních opatření a bez její pomoci na místě by byla cena zaplacená za tuto pandemii mnohem vyšší. Všechny projekty, které jsme obdrželi, jsou důkazem nezištné angažovanosti občanů a hnutí zdola, což ukazuje, že příspěvek občanské společnosti v tomto boji je obrovský. Touto cenou chceme vyznamenat občany a organizace, kteří v této nebývalé době přinášejí změnu. Je mi proto ctí, že můžeme slavit společně.“

Oceněny byly vítězné příspěvky z 21 zemí Evropské unie. Jedna cena byla udělena projektu s přeshraničním zaměřením a další organizaci ze Spojeného království, což bylo gesto, které mělo ukázat, že EHSV chce udržovat úzké vazby s občanskou společností Spojeného království navzdory skutečnosti, že tato země opustila EU.

Ačkoli se EHSV snažil hledat vítěze v každém členském státě EU a ve Velké Británii, neobdržel žádné vyhovující příspěvky k projektům v šesti zemích.

Celý seznam vítězů naleznete níže anebo na našich webových stránkách.

Vítězové byli vybráni z celkem 250 přihlášek podaných organizacemi občanské společnosti, jednotlivci a soukromými společnostmi. Všechny tyto projekty představovaly hnací sílu solidarity a představily kreativní a účinné způsoby, jak se vyrovnat s často tíživými výzvami, které krize přinesla.

Většina projektů se zaměřila na zranitelné skupiny nebo osoby nejvíce zasažené krizí, jako jsou starší nebo mladí lidé, děti, ženy, menšiny, migranti, osoby bez domova, zdravotnický personál nebo zaměstnanci a zaměstnavatelé.

Pokud jde o náplň projektů, zaměřily se na pět hlavních témat: zásobování potravinami a pomoc zranitelným skupinám, lékařské vybavení, poradenské služby, vzdělávací služby a informace o pandemii a kulturu.

ČESKÝ VÍTĚZ

Nezisková organizace Nevypusť duši získala ocenění v rámci příspěvků, které se zaměřily na téma „poradenské služby“. Toto téma sdružilo projekty nabízející on-line podporu v různých oblastech, včetně služeb v oblasti duševního zdraví, právní pomoci nebo on-line pomoci obětem domácího násilí.

Krátce po vypuknutí pandemie si toto české sdružení všimlo znepokojivého nárůstu duševních problémů mezi mladistvými a rychle vytvořilo nové webináře, které se zabývaly příznaky deprese, nabízely cvičení ke zmírnění úzkostí a vybízely studenty středních škol, aby vyhledali psychologickou pomoc, čímž jim pomohli rozvinout strategie pro snášení krize a vybudovat psychickou odolnost.

„Toto ocenění je pro nás nejen poctou, ale také velkou motivací – pro naše lektory a dobrovolníky, ale i pro učitele, kteří chtěli během svého on-line vyučování zvyšovat povědomí o významu duševního zdraví a prevence,“ uvedla projektová manažerka organiazce Iva Kolevová.

Vysoce kvalitní projekty však předložili i další čeští kandidáti, kteří se této soutěže zúčastnili EHSV. Patří mezi ně iniciativa na výrobu zdravotnických roušek prostřednictvím 3D tisku, kterou připravili vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky a její spin-off společnosti, nebo Junák – český skaut, který prostřednictvím mladých skautů poskytoval v době pandemie komunitní pomoc.

Podrobné informace o všech výhercích a dalších kandidátech najdete v naší brožuře, která je Vám k dispozici na vyžádání.

EHSV doufá, že Cena za občanskou solidaritu zvýší viditelnost a povědomí nejen o vítězných projektech, ale také o mnoha dalších kreativních občanských iniciativách, které v EU máme.

„Dnes neoceňujeme pouze našich 23 vítězů. Skládáme poklonu celé evropské občanské společnosti a tolika jejím organizacím, společnostem a jednotlivcům, kteří projevili a stále prokazují nebývalou solidaritu, odvahu a občanskou odpovědnost v těchto těžkých a vyčerpávajících časech“, uvedl Cillian Lohan.

Projekty a iniciativy občanů a občanské společnosti v mnoha ohledech doplňovaly úsilí členských států o zmírnění dopadů krize a v některých oblastech je dokonce předčili, například ve výrobě roušek na místní a regionální úrovni, prohlásil EHSV.

Ve srovnání s příspěvky obdrženými v minulých letech v rámci Ceny pro občanskou společnost, zaznamenal EHSV zvýšený počet přihlášek neformálních nebo méně zavedených organizací, což jasně ukazuje odhodlání na místní úrovni. Ubylo rovněž příspěvků z některých zemí, které byly méně zasaženy během první vlny pandemie, nebo ze zemí s robustnějšími systémy sociálního zabezpečení.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ CENY

EHSV vyhlásil tuto cenu v oblasti „Občanská společnost proti pandemii COVID-19“ v červenci 2020 a oznámil, že se bude jednat o výjimečné ocenění, které nahradí značku Ceny pro občanskou společnost. Cílem bylo vzdát hold evropské občanské společnosti, která se již od prvních dnů pandemie aktivně a nezištně účastnila projevů solidarity.

Soutěže se mohli zúčastnit jednotlivci, organizace občanské společnosti a společnosti, jejichž projekty musely být přísně neziskové a hrazeny ne více než z 50 % z veřejných prostředků. Musely však přímo souviset s pandemií COVID-19 a konkrétně se zaměřit na boj proti viru nebo řešení jeho následků.

Cena pro občanskou společnost každoročně představuje stěžejní ocenění, které EHSV udílí organizacím občanské společnosti nebo jednotlivcům, jejichž projekty oslavují evropskou identitu a společné hodnoty v rámci konkrétní oblasti činnosti. Uděluje se od roku 2006.

ÚPLNÝ SEZNAM VÍTĚZŮ CENY EHSV ZA OBČANSKOU SOLIDARITU ZA ROK 2020:

ZEMĚ

VÍTĚZ/VÍTĚZKA

RAKOUSKO

Kommunikationswerkstatt Talk 27, síť, která bojuje proti dezinformacím, falešným a nepravdivým zprávám o pandemii a motivuje občany, aby se postavili emoční a kognitivní manipulaci.

BELGIE

OKRA, trefpunt 55+, sdružení, které na pandemii reagovalo kreativní iniciativou The resilience of OKRA, jejímž cílem je zajistit, aby starší lidé byli stále aktivní a zapojeni do společnosti.

BULHARSKO

Karin dom, nadace, která nabízí on-line vzdělávací aktivity na podporu rodin s dětmi se zvláštními potřebami.

CHORVATSKO

Hrvatska mreža za beskućnike, chorvatská síť, která podporovala lidi bez domova v době, kdy bylo v zemi zavedeno omezení volného pohybu a poté ji zasáhlo zemětřesení.

KYPR

Iniciativa dobrovolníků na podporu zranitelných skupin během pandemie
Covid-19
, kteří například nosili potraviny a léky lidem, jež se museli kvůli svému věku nebo zdravotním problémům izolovat. Tyto iniciativy koordinovala Erika Theofanidi.

ČESKO

Nevypusť Duši – organizace tvořená studenty a absolventy medicíny, psychologie a sociální práce, jejichž on-line webináře pomáhaly studentům středních škol vyrovnat se s problémy v oblasti duševního zdraví a budovat psychickou odolnost během pandemie.

FRANCIE

Bouge ton Coq, platforma, která se snaží udržet život na francouzském venkově, za svou iniciativu C’est ma tournée! (Teď jsem na řadě!), jež podporovala venkovské obchody a podniky, které v důsledku pandemie bojovaly s finančními potížemi.

NĚMECKO

Krisenchat, nepřetržitá poradenská služba, která poskytovala mladým lidem a dětem bezplatnou praktickou podporu a útěchu prostřednictvím aplikace Whatsapp anebo SMS.

ŘECKO

Steps, nezisková organizace, která přeměnila svůj stávající projekt One-Stop na projekt Many Stops, a poskytuje teplá jídla, balenou vodu a výrobky osobní hygieny lidem z ulice a osobám s nejistým bydlením.

MAĎARSKO

Magyar Helsinki Bizottság neboli Maďarský helsinský výbor, který poskytoval bezplatnou právní pomoc v případech, které se týkaly lidských práv v souvislosti s krizí.

IRSKO

Alison on-line vzdělávací platforma s bezplatnými on-line kurzy, za projekt Coronavirus: What You Need to Know, bezplatný kurz o faktech ohledně onemocnění COVID-19, který byl přeložen do více než 60 jazyků a oslovil více než 350 000 lidí po celém světě.

 ITÁLIE

Casetta Rossa, neziskové sdružení, které rozváží jídlo zranitelným osobám a provozuje rozhlasovou stanici, která vysílá informace a osobní svědectví pro zlepšení nálady.

LITVA

Karolina Barišauskienė, odbornice na komunikaci, za svůj projekt Priešakinėse linijose (V předních liniích), digitální kampaň s příběhy a poznatky lékařů z první linie boje proti koronaviru.

MALTA

Malta Chamber of SMEs za svůj projekt With You All the Way, který poskytoval
on-line poradenství a vzájemnou podporu, aby pomohl tisícům malých a středních podniků přizpůsobit se pandemii.

POLSKO

Krystyna Paszko studentka střední školy, která založila Chamomiles and Pansies, on-line obchod nabízející pomoc obětem domácího násilí v době omezení volného pohybu.

PORTUGALSKO

Vizinhos à Janela, sousedská iniciativa, kterou představil Íñigo Hurtado a jež přinesla určité uvolnění prostřednictvím každodenních balkonových koncertů a dodávek potravin potřebným.

RUMUNSKO

Asociatia Prematurilor, rumunské sdružení pro předčasně narozené děti, za svůj projekt Support for Medical Staff and Newborns in Maternity – Protective Equipment and Apparatus Against COVID-19 v porodnicích.

SLOVINSKO

Društvo psihologov Slovenije, sdružení slovinských psychologů, za jejich projekt Psychosocial Support to General Public and Professional Support to Psychologists and Other Healthcare Professionals During COVID-19 Outbreak in Slovenia.

SLOVENSKO

Človek v ohrození, nezisková nevládní organizace, za svou iniciativu Their Health is Also Our Health, která podpořila těžce postižené romské komunity a pomáhala jim během pandemie.

ŠPANĚLSKO

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), sdružení rodin a žen z venkovských oblastí za projekt AFAMMER Great Rural Solidarity Network, jenž spojil stovky žen na španělském venkově, a které tak věnovaly svůj čas a zkušenosti se šitím, aby pomohly řešit nedostatek roušek a rostoucí izolaci starších osob v důsledku pandemie.

ŠVÉDSKO

Komunitní a umělecký prostor a nezisková organizace Blivande za svůj projekt Crisis Response, iniciativu pracující s otevřenými zdroji za účelem velkovýroby ochranného zdravotnického vybavení.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Cherwell Collective, CIC, za projekt Live, Learn, Eat, Grow, který poskytoval jídlo a další základní potřeby lidem v nouzi a učil místní obyvatele, jak si vypěstovat vlastní potraviny.

PŘESHRANIČNÍ / EVROPSKÉ

Emergency, italská nevládní organizace, za pomoc, kterou poskytla v boji s pandemií v Evropě a na celém světě, zejména prostřednictvím svého projektu Replicable Model of Safety and Protection Measures, škálovatelného modelu pro plánování a správu nemocnic během pandemie.