Tillgängliga språk:

Ledare

EESC President Georges Dassis

Nästan tio år efter den ekonomiska och finansiella krisens utbrott och trots positiva tecken i flera medlemsstater brottas EU fortfarande med en hög arbetslöshet. Trots förbättringar på senare tid saknade 8,6 % av den arbetsföra befolkningen – nästan 21 miljoner människor – arbete år 2016. 

 

Flera former av arbetslöshet måste åtgärdas som en prioriterad fråga. Långtidsarbetslösheten står för nästan 50 % av den totala arbetslösheten och leder till urholkade färdigheter, försvagad anknytning till arbetsmarknaden och större risk för social utestängning. Ungdomsarbetslösheten, som år 2016 uppgick till 19 %, är ett annat akut problem. Kvinnor, särskilt mammor och andra med omsorgsansvar, är fortfarande underrepresenterade i arbetskraften.

 

Antalet personer i EU som riskerade fattigdom eller social utestängning ökade från 116 miljoner år 2008 till nästan 118 miljoner år 2016. Arbetslöshet är en av huvudorsakerna, eftersom arbete vanligen ger människor möjlighet att delta fullt ut i samhället, bygga ett socialt kontaktnät och förverkliga sin potential. Detta måste också betraktas tillsammans med våra insatser för att hantera migrationssituationen.

 

På områden där vi annars borde söka efter möjligheter tenderar teknisk utveckling, demografiska förändringar, globalisering och nya produktionsmönster i stället att uppmuntra till social dumpning, utnyttjande av arbetskraften, framväxt av ideologier som förkastar solidaritet och undergrävande av den europeiska sociala modellens vinster. Bra och stabila heltidsanställningar försvinner och ersätts av olika typer av arbeten som är oregelbundna, osäkra eller så dåligt betalda att de inte ens erbjuder en väg ut ur fattigdom. Tyvärr är arbetande fattiga ett begrepp som vi inte kan bortse från i Europa.

 

Mot denna bakgrund belönar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén med sitt pris till det civila samhället 2017 projekt som främjar arbetstillfällen av god kvalitet och företagande. Projekten är inriktade på unga människor, migranter och andra som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

 

Det är ett stort nöje och en ära att få ge vinnarna detta pris. Jag vill ta tillfället i akt att gratulera dem, men också att ge ett välförtjänt erkännande åt alla enskilda personer och organisationer i det civila samhället vars hårda arbete och engagemang för att förbättra människors liv är en förebild för oss alla. Bara fem projekt fick pris i år, men med tanke på de många utmärkta förslag som kom in står det klart att det europeiska samhället vinner på det civila samhällets engagemang.

 

EESK:s ordförande Georges Dassis

Nya publikationer

Broschyr om priset till det civila samhället

Civil Society Prize brochure

EESK har publicerat en broschyr där de fem vinnande projekten presenteras och som innehåller allmän bakgrundsinformation om priset till det civila samhället.

Broschyren kan laddas ned på: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

EESK-nyheter

Discovering hands från Tyskland vinner första pris i EESK:s pris till det civila samhället 2017

Discovering hands

Initiativ från Grekland, Belgien, Italien och Spanien tilldelas övriga priser

Det tyska projektet Discovering hands, där blinda och synskadade kvinnor får lära sig att använda sitt utmärkta känselsinne för att förbättra den tidiga upptäckten av bröstcancer, tilldelades 14 000 euro. De fyra andra initiativen från Grekland, Belgien, Italien och Spanien tilldelades 9 000 euro var.

EESK:s pris till det civila samhället – fakta

Priset till det civila samhället lanserades 2006 och tilldelas för "goda initiativ i det civila samhället". Varje år har priset koppling till olika aspekter av EESK:s verksamhet. Det är öppet för alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU, samt för privatpersoner.

EESK:s pris kommer att bidra till att öppna många nya dörrar enligt förstapristagaren Discovering Hands

Discovering hands

Företaget står i begrepp att satsa internationellt, och vd:n Frank Hoffmann säger att priset kommer att användas för att utbilda nya instruktörer.

Nu har vi den trovärdighet vi behöver för att vinna den privata sektorns stöd och sätta igång en kedjereaktion, säger REvive Greece

Revive_1

Genom att förena välgörenhet med en tjänst som tillgodoser IKT-företags behov och marknadens efterfrågan på IT-kunskaper kommer REvive Greece att bli både hållbart och skalbart, säger verkställande direktör Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: Det är hög tid att skrida till handling så att alla kan finna sin rätta plats i våra samhällen genom arbete

Duo for a job_1

Det råder fortfarande en stor klyfta i Europas städer mellan människor med migrationsbakgrund och människor i lokalbefolkningen när det gäller tillgången till arbetsmarknaden, berättar Emmanuelle Ghislain, samordnare för kommunikation och insamling av medel vid belgiska DUO for a JOB, och förklarar att prispengarna kommer att bidra till att upprätta en ny filial i Paris.

Priset till det civila samhället kommer att bli vår språngbräda till Europa, berättar Progetto Quid

Progetto Quid_1

Detta företag inom den sociala ekonomin, som har sitt säte i Verona, tänker använda priset till det civila samhället för att köpa mer sofistikerade maskiner, rekrytera fler missgynnade människor, utveckla mer avancerade färdigheter och expandera utanför Italiens gränser. Enligt Giulia Houston, som har ansvar för institutionella förbindelser, är nyckeln till framgång att man kan förlita sig på starka lokala nätverk.

Laundry ID: Innovation måste utgå från brukarnas verkliga behov

Laundry ID_1

Spaniens Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD), som har lanserat projektet Laundry ID, hoppas att priset kommer att bidra till att personer med funktionsnedsättning och deras vårdare på bästa sätt kan utnyttja den robotteknik och de tekniska hjälpmedel som finns för att kunna delta aktivt på arbetsmarknaden.