Tilgængelige sprog:

Leder

EESC President Georges Dassis

Næsten 10 år efter, at den økonomiske og finansielle krise startede, kæmper EU stadig med høj arbejdsløshed, selv om der er tegn på en positiv udvikling i flere medlemsstater. Trods de seneste forbedringer stod 8,6 % af den aktive befolkning – hvilket svarer til næsten 21 mio. mennesker – uden arbejde i 2016.

 

I håndteringen af dette problem, er der er flere former for arbejdsløshed, der har førsteprioritet. Langtidsledigheden tegner sig for næsten 50 % af den samlede arbejdsløshed og resulterer i forældede kvalifikationer, lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og højere risiko for social udstødelse. Ungdomsarbejdsløsheden udgør med sine 19 % i 2016 et andet presserende problem. Kvinder – især mødre og andre med omsorgsforpligtelser – er fortsat underrepræsenteret i arbejdsstyrken.

 

Antallet af personer i EU, som er truet af fattigdom eller social udstødelse, steg fra 116 mio. i 2008 til 118 mio. i 2016. Arbejdsløshed er en af de vigtigste årsager hertil, da arbejde for det meste sætter folk i stand til at deltage fuldt ud i samfundet, opbygge et netværk og udnytte deres potentiale. Dette skal desuden ses i sammenhæng med vores indsats for at håndtere migrationssituation.

 

På de områder, hvor vi ellers burde kigge efter muligheder, har teknologisk udvikling, demografiske ændringer, globalisering og nye produktionsmønstre ofte en tendens til fremme social dumping, udnyttelse af arbejdskraften, antisolidarisk ideologi og undergravning af de fremskridt, der ellers er sket som følge af den europæiske sociale model. Gode, stabile fuldtidsjobs bliver nedlagt og erstattet af forskellige former for irregulære, usikre jobs eller jobs, der er så dårligt betalt, at de end ikke er en vej ud af fattigdom. Desværre er arbejdende fattige et begreb, vi ikke kan komme udenom i Europa.

 

På baggrund heraf tildeles Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs civilsamfundspris 2017 projekter, der fremmer jobs og iværksætteri. Projekterne fokuserer på unge, migranter og andre, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Det er mig en stor fornøjelse og ære at overrække denne pris til vinderne. Jeg vil ikke alene ønske dem tillykke, men også sende en velfortjent hyldest til alle de mennesker og civilsamfundsorganisationer, der med deres hårde arbejde og vilje til at gøre andre menneskers liv bedre, udgør et eksempel for os alle. Ganske vist var der kun præmier til fem deltagere i år, men i lyset af hvor mange fremragende forslag, vi modtog, er vinderen hele det europæiske civilsamfund pga. det engagement, der bliver udvist.

 

EØSU’s formand, Georges Dassis

Nye publikationer

Brochure om civilsamfundsprisen

Civil Society Prize brochure

EØSU har udgivet en brochure, som præsenterer de fem vindende projekter og giver baggrundsinformation om civilsamfundsprisen.

Brochuren kan downloades på: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

EØSU-nyt

"Discovering hands" fra Tyskland vinder førstepræmien i EØSU's civilsamfundspris 2017

Discovering hands

Initiativer fra Grækenland, Belgien, Italien og Spanien tildeles de øvrige præmier

Det tyske projekt Discovering hands, hvor blinde og svagsynede kvinder lærer at bruge deres ekstremt veludviklede følesans til at blive bedre til at opdage brystkræft på et tidligt stadie, blev tildelt 14.000 EUR. De fire andre initiativer fra Grækenland, Belgien, Italien og Spanien vandt hver 9.000 EUR.

EØSU's civilsamfundspris – Fakta og tal

Civilsamfundsprisen, som blev lanceret i 2006, tildeles for fremragende civilsamfundsinitiativer. Hvert år tager prisen fat på forskellige aspekter af EØSU's aktiviteter og tildeles civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i EU, samt enkeltpersoner.

EØSU-prisen vil bidrage til at åbne mange nye døre, siger "Discovering Hands", vinderen af førsteprisen

Discovering hands

Virksomheden står på spring til at komme ud på det internationale marked, og administrerende direktør Frank Hoffmann siger, at prisen vil blive brugt til at uddanne nye instruktører.

Nu har vi fået den anerkendelse, der skal til for at vinde støtte fra den private sektor og sætte en kædereaktion i gang, siger REvive Greece

Revive_1

Ved at kombinere velgørenhed med arbejde, der opfylder behovene hos IKT-virksomheder og opfylder markedsefterspørgslen efter IT-kompetencer, kan REvive Greece blive både bæredygtig og skalerbar, siger formanden Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: Det er på høje tid at handle, så alle kan finde deres retmæssige plads i vores samfund gennem arbejde

Duo for a job_1

I de europæiske byer er der stadig et skarpt skel mellem personer med indvandrerbaggrund og de lokale, når det gælder adgang til arbejdsmarkedet, siger Emmanuelle Ghislain, som er kommunikations- og fundraisingskoordinator hos det belgiske DUO for a JOB, og meddeler, at præmiebeløbet skal bruges til at åbne en ny afdeling i Paris.

Civilsamfundsprisen bliver vores springbræt til Europa, fortæller Progetto Quid

Progetto Quid_1

Den socialøkonomiske virksomhed fra Verona har planer om at bruge pengene fra civilsamfundsprisen til at købe mere avancerede maskiner, ansætte flere dårligt stillede, udvikle mere avancerede færdigheder og ekspandere til udlandet. Ifølge Giulia Houston, der har ansvaret for institutionelle forbindelser, er en af forudsætningerne for virksomhedens succes, at den har et pålideligt og stærkt, lokalt netværk.

Laundry ID: Innovation skal tage udgangspunkt i de reelle behov hos personer med behov for støtte

Laundry ID_1

Spaniens Institut for robotteknologi for personer med behov for støtte (Institute of Robotics for Dependency (IRD)), som lancerede Laundry ID-projektet, håber, at prisen vil medvirke til at sikre, at personer med handicap og deres plejere kan få mest muligt ud af de muligheder, som robotteknologi og hjælpemiddelteknologi kan tilbyde, så denne gruppe kan deltage aktivt på arbejdsmarkedet.