Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

EESC President Georges Dassis

Peaaegu kümme aastat on möödunud majandus- ja finantskriisi puhkemisest, ent hoolimata positiivsetest märkidest mitmes liikmesriigis vaevleb Euroopa Liit ikka veel suure tööpuuduse käes. Vaatamata sellele, et olukord on viimasel ajal paranenud, oli 2016. aastal 8,6 % töötavast elanikkonnast ehk peaaegu 21 miljonit inimest ilma tööta. 

 

Mitme tööpuuduse vormiga tuleb esmajärjekorras tegeleda. Pikaajalised töötud moodustavad peaaegu 50 % töötute koguarvust. Selle tagajärjel vähenevad oskused, kaheneb seotus tööturuga ja suureneb sotsiaalse tõrjutuse risk. Teiseks pakiliseks probleemiks on noorte tööpuudus, mis moodustas 2016. aastal 19 %. Naised, iseäranis emad ja hoolduskohustustes naised on tööjõu hulgas endiselt alaesindatud.

 

Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus inimeste arv ELis suurenes 116 miljonilt 2008. aastal ligi 118 miljonile 2016. aastal. Selle üks peamisi põhjusi on tööpuudus, kuna tööl käimine võimaldab üldjuhul inimestel osaleda täielikult ühiskonnas, rajada sotsiaalseid võrgustikke ja realiseerida oma võimalusi. Seda tuleb vaadelda üheskoos meie jõupingutustega toimetulekuks rändeolukorraga.

 

Võimaluste loomise asemel edendavad tehnoloogiline areng, demograafilised muutused, globaliseerumine ja uued tootmismudelid sageli sotsiaalset dumpingut, tööjõu ärakasutamist, solidaarsust eitavate ideoloogiate tõusu ja Euroopa sotsiaalmudelist saadava kasu õõnestamist. Head, stabiilsed ja täistööajaga töökohad kaovad, nende asemele tekib eri liiki töötamine, mis ei vasta nõuetele, on ebakindel või nii halvasti tasustatud, et see ei pakugi võimalust vaesusest pääseda. Kahjuks on vaesed töötajad Euroopas tegelikkus, millest me ei tohi mööda vaadata.

 

Selle taustal tunnustatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2017. aasta kodandikuühiskonna auhinnaga projekte, mis edendavad kvaliteetseid töökohti ja ettevõtlust. Projektide keskmes on noored, migrandid ja teised inimesed, kellel on raske tööturule siseneda.

 

Mul on äärmiselt hea meel ja suur au anda võitjatele üle auhinnad. Kasutan siinkohal võimalust neid õnnitleda ja samas väljendada oma lugupidamist kõigi üksikisikute ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vastu, kelle pühendunud töö elu parandamise nimel olgu eeskujuks meile kõigile. Auhinnavõitjaid oli sel aastal vaid küll viis, ent suurt hulka meile laekunud suurepäraseid ettepanekuid arvestades rikastub Euroopa ühiskond tänu kodanikuühiskonna kaasamisele.

 

EMSK president Georges Dassis

Uued väljaanded

Kodanikuühiskonna auhinna brošüür

Civil Society Prize brochure

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on avaldanud brošüüri, milles tutvustatakse viit võiduprojekti ning esitatakse üldist taustteavet kodanikuühiskonna auhinna kohta.

Brošüüri on võimalik alla laadida aadressil http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf.

EMSK uudised

EMSK 2017. aasta kodanikuühiskonna auhinna konkursi võitis sakslaste „discovering hands“

Discovering hands

Lisaks tulid auhinnalistele kohtadele Kreeka, Belgia, Itaalia ja Hispaania algatused

14 000 eurot läks Saksamaa projektile Discovering hands, mille raames õpetatakse pimedaid ja vaegnägijaid naisi kasutama oma äärmiselt arenenud puutemeelt, et seeläbi parandada rinnavähi varast avastamist. Veel neli algatust Kreekast, Belgiast, Itaaliast ja Hispaaniast said igaüks 9000 eurot.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhind – põhiandmed

2006. aastal alguse saanud kodanikuühiskonna auhinnaga tunnustatakse kodanikuühiskonna algatusi suurepäraste tulemuste eest. Igal aastal hõlmab auhind komitee tegevuse ühte konkreetset aspekti. Auhind on avatud kõigile Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonidele, aga ka üksikisikutele.

Esimese auhinna võitnud projekti Discovering Hands esindaja sõnul avab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee auhind mitmeid uusi võimalusi

Discovering hands

Kõnealuse ettevõtte tegevjuht Frank Hoffmann ütles, et auhinnaraha kasutatakse uute instruktorite väljaõpetamiseks, sest ettevõte on valmis suunduma rahvusvahelisele turule.

Nüüd on meil võimalus saada erasektori toetus ja vallandada ahelreaktsioon, ütlesid REvive Greece'i esindajad

Revive_1

Heategevuse kombineerimine teenustega, mis vastavad IKT ettevõtete vajadustele ja turu nõudlusele IKT oskuste osas, aitab REvive Greece’il muutuda nii jätkusuutlikuks kui ka oma tegevust laiendada, ütles tegevdirektor Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: on viimane aeg tegutseda, et igaüks leiaks tänu tööle oma koha ühiskonnas

Duo for a job_1

Euroopa linnades valitseb tööturule juurdepääsul endiselt suur lõhe sisserändaja taustaga ja kohalike inimeste vahel, ütles Belgia projekti „DUO for a JOB“ teabevahetuse ja rahaliste vahendite hankimise eest vastutav koordinaator Emmanuelle Ghislain, andes teada, et auhinnaraha kasutatakse projekti uue haru avamiseks Pariisis.

Kodanikuühiskonna auhind on meie hüppelaud Euroopasse, ütles Progetto Quidi esindaja

Progetto Quid_1

Veronas asuv sotsiaalne ettevõte kavatseb kasutada kodanikuühiskonna auhinda selleks, et osta keerukamaid masinaid, värvata tööle rohkem ebasoodsas olukorras olevaid inimesi, arendada välja täiuslikumaid oskusi ja laieneda väljapoole Itaaliat. Rahvusvaheliste suhete eest vastutav Giulia Houston ütles, et võimalus toetuda tugevatele kohalikele võrgustikele on edu pant.

Laundry ID: innovatsioon peab lähtuma puudega inimeste tegelikest vajadustest

Laundry ID_1

Puudega inimestele robootikalahendusi välja töötav Hispaania instituut (The Institute of Robotics for Dependency, IRD), kes käivitas projekti Laundry ID, loodab, et auhind aitab tagada, et puudega inimesed ja nende hooldajad saavad maksimaalselt ära kasutada robootika ja tugitehnoloogia pakutavaid võimalusi, et osaleda aktiivselt tööturul.