Dostupné jazyky:

Úvodník

EESC President Georges Dassis

Téměř deset let po vypuknutí hospodářské a finanční krize se EU navzdory pozitivním signálům z několika členských států stále potýká s vysokou nezaměstnaností. I přes nedávná zlepšení bylo v roce 2016 bez práce 8,6 % aktivního obyvatelstva, což je téměř 21 milionů lidí. 

 

Prioritně je potřeba řešit několik forem nezaměstnanosti. Téměř 50 % nezaměstnaných tvoří dlouhodobě nezaměstnaní, kteří tak ztrácejí dovednosti a vazbu na trh práce a jsou více ohroženi sociálním vyloučením. Dalším akutním problémem je nezaměstnanost mladých lidí, která v roce 2016 dosahovala 19 %. V pracovní síle jsou nedostatečně zastoupeny ženy, především matky a další ženy s pečovatelskými povinnostmi.

 

Mezi lety 2008 a 2016 vzrostl v EU počet lidí ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením ze 116 milionů na téměř 118 milionů. Jednou z hlavních příčin tohoto nárůstu je právě nezaměstnanost, jelikož práce lidem obvykle umožňuje plně se zapojit do společnosti, vytvářet sociální sítě a naplnit svůj potenciál. Společně s tím je potřeba zohlednit i naše úsilí o řízení situace v oblasti migrace.

 

Technologický rozvoj, demografická změna, globalizace a nové vzorce výroby by pro nás měly představovat příležitosti, ale zatím spíše stimulují sociální dumping, vykořisťování pracovní síly a vzestup ideologií, jež odmítají solidaritu, a oslabují úspěchy, jichž dosáhl evropský sociální model. Zanikají dobrá stabilní pracovní místa na plný úvazek a nahrazují je různé formy nestandardní práce, nejistých zaměstnání či tak špatně placené práce, která lidem ani neumožňuje vymanit se z chudoby. Chudoba pracujících se v Evropě bohužel stala fenoménem, který nelze přehlížet.

 

Za této situace udělil Evropský hospodářský a sociální výbor Cenu pro občanskou společnost na rok 2017 projektům, které podporují kvalitní pracovní místa a podnikání. Tyto projekty se zaměřují na mladé lidi, migranty a další osoby, pro něž těžké vstoupit na trh práce.

 

Bylo pro mne velkým potěšením a poctou, že jsem mohl vítězům tuto cenu předat. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych jim poblahopřál, ale také abych vzdal zasloužený hold všem jednotlivcům a organizacím občanské společnosti, kteří svou usilovnou prací a angažovaností pro zkvalitnění života lidí jdou nám všem příkladem. Cenu letos sice získalo pouze pět výherců, při pohledu na všechny vynikající návrhy, které jsme obdrželi, však lze konstatovat, že angažovanost občanské společnosti je pro evropskou společnost skutečnou výhrou.

 

předseda EHSV Georges Dassis

Nové publikace

Brožura o Ceně pro občanskou společnost

Civil Society Prize brochure

EHSV vydal brožuru, v níž je popsáno pět vítězných projektů a kde jsou uvedeny obecné informace o Ceně pro občanskou společnost.

Brožuru lze stáhnout na adrese http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf (není k dispozici v češtině).

Novinky z EHSV

Německý projekt „Discovering hands“ obsadil první místo v soutěži o Cenu EHSV pro občanskou společnost 2017

Discovering hands

Dále byly oceněny iniciativy z Řecka, Belgie, Itálie a Španělska

Německý projekt Discovering hands, v jehož rámci jsou zaškolovány nevidomé a zrakově postižené ženy s cílem využít jejich vyvinutějších hmatových schopností k vylepšení systému včasného odhalování rakoviny prsu, získal finanční cenu ve výši 14 000 EUR. Ostatní čtyři iniciativy z Řecka, Belgie, Itálie a Španělska obdržely po 9 000 EUR.

Cena EHSV pro občanskou společnost – fakta a čísla

Cena pro občanskou společnost, jež byla poprvé udělována v roce 2006, oceňuje „vynikající úroveň iniciativ občanské společnosti“. Každý rok se věnuje jinému aspektu činnosti EHSV a je otevřená všem organizacím občanské společnosti oficiálně registrovaným v Evropské unii i jednotlivcům.

Cena EHSV pomůže otevřít mnohé dveře, říkají představitelé projektu Discovering Hands, jenž získal první cenu

Discovering hands

Výkonný ředitel Frank Hoffmann říká, že finanční prostředky z ocenění budou použity na vyškolení nových instruktorek, jelikož se chystá rozšíření společnosti do zahraničí

Nyní máme dostatečně důvěryhodné postavení, abychom získali podporu soukromého sektoru a spustili řetězovou reakci, říká iniciativa REvive Greece

Revive_1

Spojení dobročinnosti a služby, jež uspokojuje potřeby společností v oblasti IKT a poptávku trhu, pokud jde o dovednosti IT, přispěje k tomu, aby iniciativa REvive Greece byla udržitelná a mohla se rozšiřovat, říká výkonný ředitel Theodore Dimakarakos.

DUO for a JOB: Je nejvyšší čas jednat tak, aby každý mohl prostřednictvím práce nalézt své spravedlivé místo ve společnosti

Duo for a job_1

V evropských městech stále existuje propastný rozdíl mezi lidmi z rodin migrantů a místními obyvateli, pokud jde o přístup na trh práce, tvrdí Emmanuelle Ghislain, koordinátorka pro komunikaci a získávání finančních prostředků v belgické organizaci DUO for a JOB, a říká, že finanční odměna přispěje k otevření nové pobočky v Paříži.

Cena pro občanskou společnost bude naším odrazovým můstkem do Evropy, tvrdí Progetto Quid

Progetto Quid_1

Podnik sociální ekonomiky sídlící ve Veroně hodlá využít cenu pro občanskou společnost k zakoupení dokonalejších strojů, k náboru více znevýhodněných osob, k rozvíjení složitějších dovedností a k expanzi za hranice Itálie. Podle Giulie Houston, která je pověřena institucionálními vztahy, spočívá klíč k úspěchu v pevných kontaktech na místní úrovni.

Laundry ID: Inovace musí vycházet ze skutečných potřeb osob závislých na pomoci

Laundry ID_1

Španělský Institut robotiky pro osoby závislé na pomoci (IRD), který spustil projekt Laundry ID, doufá, že tato cena přispěje k tomu, aby osoby s postižením a jejich pečovatelé co nejvíce využívali možností robotiky a asistivních technologií a tyto osoby se díky tomu aktivně zapojily do trhu práce.