Beschikbare talen:

Hoofdartikel

EESC President Georges Dassis

Bijna tien jaar na het begin van de economische en financiële crisis en in weerwil van positieve ontwikkelingen in meerdere lidstaten kampt de EU nog steeds met een hoge werkloosheid. Ondanks recente verbeteringen was 8,6 % van de beroepsbevolking – bijna 21 miljoen mensen – in 2016 werkloos. 

 

Er zijn verschillende vormen van werkloosheid die dringend moeten worden aangepakt. Langdurige werkloosheid, goed voor bijna 50 % van het totaal, heeft tot gevolg dat mensen hun vaardigheden kwijtraken, het contact met de arbeidsmarkt verliezen en een groter risico lopen op sociale uitsluiting. Een andere kwestie die dringend moet worden aangepakt is de jeugdwerkloosheid, die in 2016 meer dan 19 % bedroeg. Vrouwen, met name moeders en vrouwen met zorgtaken, blijven ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt.

 

Het aantal mensen in de EU dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting is gestegen van 116 miljoen in 2008 tot bijna 118 miljoen in 2016. Dit is met name te wijten aan werkloosheid: het is immers meestal dankzij hun werk dat mensen ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving, sociale netwerken kunnen opbouwen en zich kunnen ontplooien. Verder moet dit worden gezien in het licht van de inspanningen om de migratie in goede banen te leiden.

 

Waar we naar kansen moeten zoeken, worden sociale dumping, uitbuiting van werknemers, de opkomst van ideologieën die wars zijn van solidariteit, en de uitholling van de verworvenheden van het Europees sociaal model vaak in de hand gewerkt door de technologische ontwikkeling, demografische veranderingen, de globalisering en nieuwe productiepatronen. Goede, stabiele en voltijdse banen gaan verloren en ervoor in de plaats komen allerlei vormen van onregelmatig en onzeker werk, of werk dat zo slecht betaald wordt dat het niet eens een uitweg uit de armoede biedt. Helaas kunnen we in Europa niet langer voorbijgaan aan het concept van "werkende armen".

 

In dit verband wil het Europees Economisch en Sociaal Comité met de editie 2017 van zijn prijs voor het maatschappelijk middenveld projecten belonen die bevorderlijk zijn voor het creëren van hoogwaardige banen en ondernemerschap. Het gaat om projecten die gericht zijn op jongeren, migranten en anderen die maar moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

 

Het is mij een groot genoegen deze prijs aan de winnaars te mogen uitreiken. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om hen te feliciteren, maar wil ook hulde brengen aan alle mensen en maatschappelijke organisaties wier harde werk en inzet voor de verbetering van het leven van de burgers een voorbeeld is voor iedereen. Er waren slechts vijf winnaars dit jaar, maar als ik kijk naar de vele uitstekende voorstellen die we hebben ontvangen, is de echte winnaar de Europese samenleving, dankzij de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld.

 

Georges Dassis, voorzitter van het EESC

Nieuwe publicaties

Brochure over de prijs voor het maatschappelijk middenveld

Civil Society Prize brochure

Het EESC heeft een brochure uitgebracht waarin de vijf winnende projecten worden belicht en algemene achtergrondinformatie over de prijs voor het maatschappelijk middenveld wordt gegeven.

De brochure gedownload worden op: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Nieuws van het EESC

“Discovering hands” uit Duitsland wint EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld 2017

Discovering hands

Initiatieven uit Griekenland, België, Italië en Spanje vielen eveneens in de prijzen

Het Duitse project Discovering hands, dat blinde en slechtziende vrouwen traint om hun superieure tactiele zin in te zetten voor de vroegtijdige opsporing van borstkanker, mocht 14 000 EUR in ontvangst nemen. De vier andere initiatieven, uit Griekenland, België, Italië en Spanje, zijn elk beloond met 9 000 EUR.

EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld - feiten en cijfers

De prijs voor het maatschappelijk middenveld, die in 2006 voor het eerst werd uitgereikt, vormt een bekroning van “uitmuntende initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld”. De prijs heeft ieder jaar betrekking op een ander aspect van de werkzaamheden van het EESC. Aan de wedstrijd kunnen alle maatschappelijke organisaties meedoen die officieel in de EU zijn geregistreerd, evenals individuen.

De prijs van het EESC zal vele nieuwe deuren openen, aldus Discovering Hands, de winnaar van de eerste prijs

Discovering hands

Nu het bedrijf op het punt staat om internationaal actief te worden, zullen we de prijs gebruiken om nieuwe instructeurs op te leiden, zo verklaart CEO Frank Hoffmann.

We zijn nu geloofwaardig genoeg om het bedrijfsleven achter ons te krijgen en een kettingreactie in gang te zetten, aldus REvive Greece

Revive_1

Door liefdadigheid te combineren met een service die tegemoet komt aan de behoeften van ICT-bedrijven en aan de vraag van de markt naar IT-vaardigheden wordt REvive Greece volgens directeur Theodore Dimakarakos zowel duurzaam als schaalbaar.

DUO for a JOB: er moet nu eindelijk voor gezorgd worden dat iedereen via een baan zijn of haar rechtmatige plaats in de samenleving kan vinden.

Duo for a job_1

Wat de toegang tot de arbeidsmarkt betreft gaapt er in Europese steden nog steeds een kloof tussen mensen met een migrantenachtergrond en de lokale bevolking, aldus Emmanuelle Ghislain, communicatie- en fondsenwervingscoördinator bij het Belgische DUO voor een JOB, die zegt dat mede dankzij het prijzengeld een nieuwe vestiging in Parijs kan worden geopend.

De Civil Society Prize wordt onze springplank naar Europa, zegt Progetto Quid

Progetto Quid_1

De in Verona gevestigde onderneming uit de sociale economie wil de Civil Society Prize gebruiken om gesofisticeerdere machines te kopen, meer kansarmen in dienst te nemen, geavanceerde vaardigheden te ontwikkelden en ook buiten Italië de vleugels uit te slaan. Volgens hoofd institutionele betrekkingen Giulia Houston hangt succes af van de vraag in hoeverre men kan rekenen op sterke lokale netwerken.

Laundry ID: Innovatie moet voortvloeien uit de reële behoeften van zorgbehoevenden

Laundry ID_1

IRD, een Spaans instituut dat zich met robotica voor zorgbehoevenden bezighoudt en dat het project Laundry ID heeft opgezet, hoopt dat de Civil Society Prize ertoe zal bijdragen dat gehandicapten en hun verzorgers zo veel mogelijk kunnen profiteren van wat robotica en ondersteunende technologie te bieden hebben, zodat de arbeidsmarktintegratie van gehandicapten wordt bevorderd.