Tilgængelige sprog:

Leder

Kære læsere

Resultatet af det seneste valg til Europa-Parlamentet var en sejr for dem, der ønsker mere Europa – ikke mindre – og er et løfte om en demokratisk fornyelse i Europa baseret på bæredygtig udvikling og inkluderende institutioner.

Nu er det store spørgsmål så, om ikke blot Europa-Parlamentet, men også EU's andre institutioner og organer, vil være i stand til at skabe de resultater, der betyder allermest. Og som vi alle ved, kan dette kun ske, hvis vi sætter bæredygtig udvikling i højsædet og gør det til en central del af samtlige politikker og tiltag.

Vigtige datoer

Kort fortalt

Afhænger vores fremtid af klimaet? – Unge europæere siger deres mening

Klimaforandringerne ligger alle på sinde, og unge over hele verden går i aktion for at redde planeten. EØSU går med og spørger de unge deltagere på den årlige ungdomsplenarforsamling Dit Europa, din mening, hvilken vej de mener, vi skal gå for bedst muligt at beskytte vores planet.

EØSU sikrer samarbejde med britiske civilsamfundsorganisationer efter brexit

En delegation af medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) ledet af Stefano Mallia, formand for brexit-opfølgningsgruppen, rejste til Skotland den 17. (Edinburgh) og 18. (Glasgow) september. Under besøget mødtes delegationen med repræsentanter for skotske civilsamfundsorganisationer og den skotske regering og parlamentet.

Midt i september ankom de nye EØSU-praktikanter.

Vi glæder os over at kunne byde velkommen til 29 talentfulde unge kandidater fra hele Europa, som er startet på et spændende praktikophold hos Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU).

Den 16. september blev et nyt hold praktikanter en del af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, da de indledte deres praktikophold på fem måneder. Fra september til februar vil de gennemgå et omfattende uddannelsesprogram, der giver dem mulighed for at få et indblik i EØSU's opgaver og aktiviteter og opnå erhvervserfaring i et multikulturelt miljø.

EØSU-nyt

"Vi har brug for en samlet indsats for forandring", udtaler Den Europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly

EØSU's plenarforsamling i september tog imod Den Europæiske Ombudsmand, Emily O'Reilly, som gjorde status over det arbejde, der er blevet gjort i hendes mandatperiode, og gav sit bud på de udfordringer, som den europæiske offentlige forvaltning står over for, og hvordan de bør løses. EØSU's formand, Luca Jahier, understregede behovet for menneskeorienterede EU-institutioner.

Bedre kommunikation om EU – fokus for det 13. medieseminar for civilsamfundet

"EU, det er (til for) jer". Civilsamfundets rolle i debatten om Den Europæiske Union.

Medieseminaret for civilsamfundet blev holdt i Malaga den 10. og 11. oktober 2019 og samlede næsten 130 deltagere. Seminaret blev arrangeret af EØSU i samarbejde med universitetet i Malaga, og der blev ført livlige diskussioner om behovet for en pålidelig, relevant, konstruktiv og kreativ debat om Den Europæiske Union.

FN's globale aftale om migration er i fuld overensstemmelse med EU's værdier

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) beklager, at den globale aftale om migration ikke er godkendt af alle EU's medlemsstater, da aftalen er en enestående anledning for EU til at tale med én stemme om migration på verdensscenen.

EØSU's formand og Europa-Parlamentets næstformand understreger behovet for at arbejde sammen for et mere trygt og lykkeligt Europa

EØSU's formand, Luca Jahier, og næstformand for Europa-Parlamentet Klára Dobrev, udvekslede synspunkter om Europas fremtid under en givtig debat på EØSU's plenarforsamling i september.

EØSU støtter overgangen til beslutningstagning med kvalificeret flertal på energibeskatningsområdet

EØSU har givet sin opbakning til Kommissionens forslag om at gøre EU's beslutningsproces på energi- og klimaområdet mere demokratisk, nærmere bestemt forslaget om at anvende kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed i forbindelse med afstemninger på energibeskatningsområdet.

EØSU efterlyser endnu en gang en styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Union

Samarbejde og partnerskab mellem myndigheder og civilsamfundet er afgørende for at kunne gennemføre de ambitiøse reformer, der skal til for at uddybe Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) – det konkluderede et højniveaupanel af højtstående EU-tjenestemænd og eksperter ved Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs plenarforsamling.

EØSU går ind for, at man i højere grad træffer beslutninger med kvalificeret flertal, når det drejer sig om social- og arbejdsmarkedsspørgsmål

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder, at Kommissionen ser på, hvordan beslutninger truffet med kvalificeret flertal – hvilket indebærer, at Rådet vedtager forslag efter den fælles beslutningsprocedure med Europa-Parlamentet – kan udvides til flere områder inden for social- og arbejdsmarkedspolitikken.

Østpartnerskabet – 10 års succes, men der er stadig plads til forbedring

Den 26. september godkendte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) en initiativudtalelse, der markerede 10-året for Østpartnerskabet

På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030: Tid til handling i det kommende årti, siger EØSU

"Hvis vi ønsker at opfylde FN's verdensmål inden 2030, er vi nødt til at handle nu", lyder den indtrængende opfordring fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i udtalelsen om Kommissionens oplæg "På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030".

De nuværende foranstaltninger på EU-plan og i medlemsstaterne er ikke tilstrækkelige, når det gælder om at bekæmpe aldersrelateret forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Antallet af personer i den arbejdsdygtige alder falder støt, og derfor er Den Europæiske Union og medlemsstaterne nødt til at udarbejde vidtspændende strategier til opbygning af nationale foranstaltninger, som kan håndtere spørgsmålet om aktiv aldring effektivt, påpeger Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) i en udtalelse, der blev vedtaget for nylig.

EØSU fremsætter fem forslag, som skal bidrage til at forbedre EU's regulering

I en udtalelse fra EØSU peges der på fem områder, hvor der skal foretages ændringer i Kommissionens program til forbedring af EU's lovgivning ("Bedre regulering"), hvis det skal videreføres fremover. Generelt mener EØSU dog, at resultatet af programmet for 2014-2019 har været positivt.

Nyt fra grupperne

Et åbent Europa - Hvordan vil det være til gavn for os alle?

af EØSU's Arbejdsgivergruppe

"En åben økonomi og et åbent samfund er nøglekatalysatorer for europæisk velstand, velvære og levevis" hedder det i Helsinkierklæringen om et åbent Europa. Erklæringen blev underskrevet af EØSU's Arbejdsgivergruppe, sammenslutningen af finske industrivirksomheder EK og det finske handelskammer under konferencen "Et åbent Europa - Hvordan vil det være til gavn for os alle?" den 9. oktober i Helsinki i Finland.

Arbejdstagernes rettigheder - fri bevægelighed, fair bevægelighed - ekstraordinært møde i Arbejdstagergruppen

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Den sociale dimension af et bæredygtigt Europa og arbejdskraftmobilitet i Europa stod øverst på dagsordenen ved Arbejdstagergruppens møde i Helsinki den 9. oktober. Arbejdstagergruppen slår til lyd for et bæredygtigt indre marked, der skal forhindre social dumping og sikre lige løn for lige arbejde på den samme arbejdsplads.

Nye rollemodeller for de europæiske samfund - ekstraordinært møde i gruppen Diversitet Europa

af gruppen Diversitet Europa i EØSU

Den 12. november afholder gruppen Diversitet Europa et ekstraordinært møde i Bruxelles i EØSU's bygning. Formålet med konferencen er at tage hul på debatten om "Nye rollemodeller for samfundet i Europa". At undersøge, hvordan man kan ændre mentaliteten og overvinde fordomme. At indlede en dialog!

Kommer snart i EØSU/kulturelle arrangementer

En fotoudstilling for at markere 30-årsdagen for murens fald

affiche exposition

For at markere, at der er gået 30 år siden Berlinmurens fald, vil EØSU være vært for fotoudstillingen "Images of Another Europe 1985-1989" (billeder af et andet Europa 1985-1989) med værker af Constantin Pittas, en kendt græsk fotograf.

EØSU's efterårssæson for kunst indledes med en finsk historie i billeder

Efterårssæsonen for kultur og kunst i EØSU er gået i gang med fotoudstillingen "Kirja, en finsk historie", som er arrangeret i samarbejde med det finske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.