Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

Nesen notikušo Eiropas vēlēšanu rezultāti ir apliecinājuši, ka uzvara ir to pusē, kuri vēlas vairāk Eiropas, nevis mazāk, un ka mums ir cerība uz Eiropas demokrātisku atjaunotni, kas balstīta uz ilgtspējīgu attīstību un iekļaujošām iestādēm.

Tagad pēc vēlēšanām ir svarīgi, vai Eiropas Parlaments un visas Eiropas iestādes un struktūrvienības spēs izdarīt vissvarīgāko. Mēs visi zinām, ka to iespējams paveikt vienīgi, politikas un mūsu darbības pamatā liekot ilgtspējīgu attīstību.

Turpmākie notikumi

Īsumā

Vai mūsu nākotne ir atkarīga no klimata? – Viedokli pauž Eiropas jaunieši

Par klimata pārmaiņām domā visi, un jaunieši visā pasaulē mobilizējas, lai glābtu planētu. EESK pievienojas šai kustībai un lūdz jauniešus, kas piedalās gadskārtējā tās rīkotajā jauniešu plenārsesijā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi”, paust viedokli par to, kā turpmāk mēs vislabāk varam aizsargāt planētu.

EESK nodrošina, ka sadarbība ar Apvienotās Karalistes pilsoniskās sabiedrības organizācijām turpināsies arī pēc Brexit

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) delegācija, ko vadīja EESK izveidotās Brexit pārraudzības grupas priekšsēdētājs Stefano Mallia, 17. septembrī viesojās Skotijas pilsētā Edinburgā, bet 18. septembrī apmeklēja Glāzgovu. Vizītes laikā viņi tikās ar Skotijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kā arī Skotijas valdības un parlamenta pārstāvjiem.

Septembra vidū ierodas jauni EESK praktikanti

Priecājamies par iespēju uzņemt 29 talantīgus augstskolu absolventus, kas pārstāv visas Eiropas valstis un kas sākuši interesantu apmācību Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK).

16. septembrī jauna praktikantu grupa sāka piecus mēnešus ilgo stažēšanos Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. No septembra līdz februārim viņi piedalīsies plašā apmācības programmā, kas viņiem pavērs iespēju gūt priekšstatu par EESK uzdevumiem un īstenotajiem pasākumiem un uzkrāt profesionālu pieredzi daudzkultūru vidē.

EESK jaunumi

“Mums ir jāapvieno spēki, lai virzītu pārmaiņas,” saka Eiropas ombude Emily O’Reilly

EESK septembra plenārsesijā uzstājās Eiropas ombude Emily O'Reilly, kas iepazīstināja ar kopsavilkumu par viņas pilnvaru termiņa laikā risinātajiem jautājumiem un pauda viedokli par Eiropas publiskās pārvaldes problēmām un par to, kā tās būtu jārisina. EESK priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra, ka ir vajadzīgas uz cilvēkiem orientētas ES iestādes.

Pilsoniskās sabiedrības plašsaziņas līdzekļu 13. semināra galvenais temats — komunikācijas par Eiropu uzlabošana

"Eiropas Savienība — tie esat jūs (un tā darbojas jūsu labā)". Pilsoniskās sabiedrības loma komunikācijā par Eiropas Savienību.

2019. gada 10. un 11. oktobrī Malagā notikušajā pilsoniskās sabiedrības plašsaziņas līdzekļu seminārā piedalījās ap 130 dalībnieku. Šo pasākumu partnerībā ar Malagas universitāti rīkoja EESK. Tajā notika spraiga viedokļu apmaiņa par nepieciešamību pēc tādas komunikācijas par Eiropas Savienību, kas ir uzticama, jēgpilna, konstruktīva un radoša.

ANO globālais pakts par migrāciju pilnībā atbilst ES vērtībām

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) pauž nožēlu par to, ka ne visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir apstiprinājušas globālo paktu par migrāciju, kas — kā Komiteja uzskata — sniedz lielisku iespēju pavirzīties uz priekšu centienos izveidot vienotu ES nostāju jautājumā par migrāciju globālā līmenī.

EESK priekšsēdētājs un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece uzsver nepieciešamību sadarboties, lai veidotu drošāku un laimīgāku Eiropu

EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece Klára Dobrev EESK septembra plenārsesijā auglīgās debatēs apmainījās ar viedokļiem par Eiropas nākotni.

Enerģijas nodokļu jautājumā EESK atbalsta pāreju uz kvalificēta vairākuma balsošanu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) atbalstīja Komisijas priekšlikumu — enerģētikas un klimata jomā ES lēmumu pieņemšanu padarīt demokrātiskāku, proti, enerģijas nodokļu jautājumos pāriet no vienprātības prasības uz kvalificēta vairākuma balsojumu.

EESK atkārtoti aicina veidot spēcīgāku Eiropas monetārās savienības struktūru

Lai pabeigtu vērienīgās reformas, kas vajadzīgas ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšanai, izšķiroša nozīme būs sadarbībai un partnerībai starp valdībām un pilsonisko sabiedrību. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesijā to secināja augsta līmeņa ES ierēdņu un ekspertu grupa.

EESK atbalsta to, ka kvalificēta vairākuma balsojumu plašāk izmanto sociālajos jautājumos

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir atzinīgi novērtējusi to, ka Komisija vairākās sociālās politikas jomās vēlas paplašināt kvalificētā vairākuma balsojumu, tādējādi Padomei un Eiropas Parlamentam par priekšlikumiem būtu jālemj koplēmuma kārtībā.

Austrumu partnerība — panākumiem piepildīti 10 gadi, tomēr vēl ir iespējami uzlabojumi

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) 26. septembrī pieņēma pašiniciatīvas atzinumu par godu Austrumu partnerības (AP) 10. gadadienai.

Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam: nākamajā desmitgadē jārīkojas – norāda EESK

“Ja ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus vēlamies sasniegt līdz 2030. gadam, mums jārīkojas tagad,” savā atzinumā par Komisijas pārdomu dokumentu “Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu 2030. gadā” aicina Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK).

Pašreizējie ES un valstu pasākumi nav piemēroti uz vecumu balstītas diskriminācijas apkarošanai darba tirgos

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) nesen pieņemtajā atzinumā ir norādījusi, ka, Eiropā pakāpeniski samazinoties darbaspējīgā vecumā esošajai sabiedrības daļai, Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jārada visaptverošas stratēģijas tādas nacionālās politikas izveidei, kas dotu iespēju efektīvi risināt aktīvu vecumdienu jautājumu.

EESK iesniedz piecus priekšlikumus, kuru mērķis ir palīdzēt uzlabot ES regulējumu

EESK ziņojumā norādīts uz piecām jomām, kuras kā elementi veido Eiropas Komisijas programmu ES tiesību aktu uzlabošanai (“Labāks regulējums”) un kurās nepieciešams veikt izmaiņas, ja šo programmu vēlas turpināt arī nākotnē. Tomēr kopumā EESK uzskata, ka 2014.–2019. gada programmas rezultāti bija pozitīvi.

Grupu jaunumi

Atvērta Eiropa. Kā panākt, lai ieguvēji būtu mēs visi?

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

“Atvērta ekonomika un atvērta sabiedrība ir Eiropas pārticības, labklājības un dzīvesveida pamatakmens,” norādīts Helsinku deklarācijā “Atvērta Eiropa”. Konferencē “Atvērta Eiropa. Kā panākt, lai ieguvēji būtu mēs visi?”, kas 9. oktobrī notika Somijas galvaspilsētā Helsinkos, deklarāciju parakstīja EESK Darba devēju grupa, Somijas Rūpniecības nozaru konfederācija (EK) un Somijas Tirdzniecības kamera.

Darba ņēmēju tiesības – Brīva un taisnīga pārvietošanās – Darba ņēmēju grupas ārpuskārtas sanāksme

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Darba ņēmēju grupas sanāksmē, kas 9. oktobrī notika Helsinkos, svarīgākie darba kārtības jautājumi bija ilgtspējīgas Eiropas sociālā dimensija un Eiropas darbaspēka mobilitāte. Darba ņēmēju grupa iestājas par ilgtspējīgu vienoto tirgu, kam jānovērš sociālais dempings un jānodrošina, ka par vienādu darbu tajā pašā darbavietā tiek maksāts vienāds atalgojums.

Grupas "Daudzveidība Eiropā" ārpuskārtas sanāksme par jauniem lomu modeļiem Eiropas sabiedrībai

Sagatavojusi EESK grupa "Daudzveidība Eiropā"

12. novembrī Briselē EESK telpās notiks grupas "Daudzveidība Eiropā" ārpuskārtas sanāksme. Mūsu konferences mērķis būs rosināt diskusijas par tematu “Jauni lomu modeļi Eiropas sabiedrībai”. Vēlamies izpētīt, kā mainīt attieksmi un pārvarēt aizspriedumus. Vēlamies sākt dialogu!

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Fotoizstāde par godu Berlīnes mūra krišanas 30. gadadienai

affiche exposition

Lai atzīmētu Berlīnes mūra krišanas 30. gadskārtu, EESK ir paredzējusi rīkot fotoizstādiCitas Eiropas attēli 1985–1989”, kurā tiks izstādīti pazīstamā grieķu fotogrāfa Constantin Pittas darbi.

EESK rudens mākslas sezonu atklāj ar fotogrāfijām veidots stāsts par Somiju

EESK rudens kultūras un mākslas sezonu atklāja fotoizstāde “Kirja — stāsts par Somiju”, kas tiek rīkota saistībā ar Somijas prezidentūru ES Padomē.