Kitos kalbos:

Redakcijos skiltis

Mieli skaitytojai,

patvirtinę daugiau, o ne mažiau Europos norinčiųjų pergalę, pastarųjų Europos Parlamento rinkimų rezultatai žada Europai demokratinį atsinaujinimą, paremtą darniu vystymusi ir įtraukiomis institucijomis.

Pasibaigus rinkimams, kyla pagrindinis klausimas, ar Europos Parlamentui, o kartu ir visoms Europos institucijoms bei organams, pavyks pasiekti rezultatų svarbiausiose srityse. Visi žinome, kad tai įmanoma tik tuomet, jei darnus vystymasis taps mūsų politikos ir veiksmų pagrindu.

Įsidėmėtinos datos

Trumpai

Mūsų ateitis priklauso nuo klimato? Žodis jauniesiems europiečiams

Apie klimato kaitą galvojame visi, o pasaulio jaunimas mobilizuojasi, kad išgelbėtų planetą. EESRK prisijungia prie šio judėjimo ir kasmetinėje jaunimo plenarinėje sesijoje Tavo Europa, tavo balsas jaunųjų dalyvių klausia, koks būtų geriausias būdas apsaugoti planetą.

EESRK užtikrina bendradarbiavimą su Jungtinės Karalystės pilietinės visuomenės organizacijomis po „Brexit’o“

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) narių delegacija, vadovaujama „Brexit’o“ stebėsenos grupės pirmininko Stefano Mallia, nuvyko į Škotiją. Rugsėjo 17 d. jie apsilankė Edinburge, o 18 d. – Glazge. Šio vizito metu jie susitiko su Škotijos pilietinės visuomenės organizacijų, Škotijos vyriausybės ir parlamento atstovais.

Rugsėjo viduryje EESRK gretas papildė nauji stažuotojai

Džiaugiamės galėdami pasveikinti 29 talentingus jaunus absolventus iš visos Europos, kurie stažuodamiesi Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) įgis įdomios patirties.

Rugsėjo 16 d. į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą penkiems mėnesiams atvyko nauja stažuotojų grupė. Nuo rugsėjo iki vasario mėn. truksiančios stažuotės metu jie dalyvaus išsamioje mokymo programoje, kuri jiems suteiks galimybę susipažinti su EESRK vaidmeniu ir veikla ir įgyti profesinės patirties daugiakultūrėje aplinkoje.

EESRK naujienos

Europos ombudsmenės Emily O'Reilly nuomone, „turime suvienyti jėgas padėčiai pakeisti“

EESRK rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje dalyvavusi Europos ombudsmenė Emily O'Reilly kritiškai įvertino jai einant šias pareigas nuveiktus darbus ir pateikė savo įžvalgas, su kokiais sunkumais susiduria Europos viešojo administravimo institucijos ir kaip juos būtų galima įveikti. EESRK pirmininkas Luca Jahier pabrėžė, kad ES institucijos turi būti orientuotos į žmones.

Geresnis informavimas apie Europą – pagrindinė 13-ojo pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminaro tema

„ES – tai jūs (ir jums)“ Pilietinės visuomenės vaidmuo informuojant apie Europos Sąjungą.

2019 m. spalio 10–11 d. Malagoje vykusiame pilietinės visuomenės seminare dalyvavo apie 130 dalyvių. Seminare, kurį EESRK surengė bendradarbiaudamas su Malagos universitetu, vyko gyvos diskusijos dėl būtinybės vykdyti patikimą, aktualijas atspindinčią, konstruktyvią ir kūrybišką informavimo apie Europos Sąjungą veiklą.

JT pasaulinis susitarimas dėl migracijos visiškai atitinka ES vertybes

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) apgailestauja, kad ne visos Europos Sąjungos valstybės narės yra patvirtinusios Pasaulinį susitarimą dėl migracijos, kuris, jo nuomone, suteikia puikią galimybę daryti pažangą pasauliniu lygmeniu nustatant bendrą ES poziciją migracijos klausimais.

EESRK pirmininkas ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja pabrėžė būtinybę bendradarbiauti siekiant saugesnės ir laimingesnės Europos

EESRK pirmininkas Luca Jahier ir Europos Parlamento pirmininko pavaduotoja Klára Dobrev EESRK rugsėjo mėn. plenarinėje sesijoje vykusių vaisingų derybų metu pasikeitė nuomonėmis dėl Europos ateities.

EESRK sutinka, kad dėl energijos apmokestinimo reikia balsuoti kvalifikuota balsų dauguma

EESRK pritarė Komisijos pasiūlymui, kad ES turėtų sprendimus energetikos ir klimato klausimais priimti demokratiškiau, t. y. energetikos mokesčių srityje pereiti nuo vieningo balsavimo prie balsavimo kvalifikuota balsų dauguma.

EESRK kartoja savo raginimą stiprinti Europos pinigų sąjungos struktūrą

Aukšto lygio svarbiausių ES pareigūnų ir ekspertų komisija Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto plenarinėje sesijoje padarė išvadą, kad norint užbaigti plataus užmojo reformas, kurių reikia Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) stiprinimui, itin svarbus bus vyriausybių ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimas ir partnerystė.

EESRK pritaria tam, kad socialiniais klausimais sprendimai būtų dažniau priimami balsuojant kvalifikuota balsų dauguma.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) palankiai įvertino tai, kad Komisija svarsto galimybę išplėsti balsavimą kvalifikuota balsų dauguma, t. y. kad pagal bendro sprendimo procedūrą Taryba priimtų sprendimus kartu su Europos Parlamentu dėl didesnio skaičiaus socialinės politikos sričių.

Rytų partnerystė: 10 sėkmingų metų, tačiau dar yra kur tobulėti

Rugsėjo 26 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) priėmė nuomonę savo iniciatyva dėl Rytų partnerystės dešimtmečio.

Darni Europa – iki 2030 m. EESRK teigia, kad ateinantį dešimtmetį privalėsime imtis veiksmų.

„Jei norime pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., turime veikti dabar“, – primygtinai ragina Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) savo nuomonėje dėl Komisijos diskusijoms skirto dokumento „Darni Europa – iki 2030 m.“.

Dabartinės ES ir nacionalinės priemonės kovojant su diskriminacija dėl amžiaus darbo rinkoje yra nepakankamos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) neseniai priimtoje nuomonėje teigia, kad nuolat mažėjant darbingo amžiaus gyventojų skaičiui Europos Sąjunga ir valstybės narės turi parengti išsamias strategijas, kaip formuoti nacionalinę politiką, kad būtų veiksmingai sprendžiamas aktyvaus senėjimo klausimas.

EESRK pateikė penkis pasiūlymus, kaip patobulinti ES reglamentavimą

EESRK priimtoje nuomonėje nurodomos penkios sritys, kurias Europos Komisijos programoje reikia keisti, siekiant patobulinti ES teisės aktus („Geresnis reglamentavimas“), kad juos būtų galima taikyti ir ateityje. Tačiau apskritai EESRK mano, kad 2014–2019 m. programos rezultatai yra geri.

Grupių naujienos

Atvira Europa. Kuo ji naudinga mums visiems?

parengė EESRK Darbdavių grupė

„Atvira ekonomika ir atvira visuomenė yra pagrindiniai Europos klestėjimą, gerovę ir gyvenimo būdą skatinantys veiksniai“, – teigiama Helsinkio deklaracijoje dėl atviros Europos. Deklaraciją pasirašė EESRK Darbdavių grupė, Suomijos pramonininkų konfederacija (EK) ir Suomijos prekybos rūmai spalio 9 d. Helsinkyje (Suomija) vykusioje konferencijoje „Atvira Europa. Kuo ji naudinga mums visiems?“.

Darbuotojų teisės – laisvas ir teisingas judėjimas. Neeilinis Darbuotojų grupės posėdis

parengė EESRK Darbuotojų grupė

Svarbiausi spalio 9 d. Helsinkyje įvykusio Darbuotojų grupės posėdžio darbotvarkės klausimai – tvarios Europos socialinis aspektas ir Europos darbuotojų judumas. Darbuotojų grupė pasisako už tvarią bendrąją rinką, kuri turi užkirsti kelią socialiniam dempingui ir užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje.

Nauji sektini pavyzdžiai Europos visuomenei – neeilinis grupės „Įvairovė Europa“ posėdis

parengė EESRK grupė „Įvairovė Europa“

Lapkričio 12 d. grupė „Įvairovė Europa“ surengs neeilinį posėdį EESRK rūmuose Briuselyje. Mūsų konferencijos tikslas – pradėti diskusiją tema „Nauji sektini pavyzdžiai Europos visuomenei“, ištirti, kaip būtų galima pakeisti mąstyseną ir įveikti išankstines nuostatas, ir užmegzti dialogą.

Netrukus EESRK / kultūriniai renginiai

Fotografijos paroda 30-osioms Berlyno sienos griūties metinėms paminėti

affiche exposition

Minėdamas 30-ąsias Berlyno sienos griūties metines EESRK surengs fotografijos parodą , kurioje bus eksponuojami žinomo Graikijos fotografo Constantino Pittaso darbai.

EESRK rudens meno sezonas prasideda nuotraukomis iliustruotu pasakojimu apie Suomiją

Ruduo – puikus metas kultūrai ir menui. EESRK jį pradeda fotografijos paroda "Kirja. Pasakojimas apie Suomiją“, kuri rengiama Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai proga.