Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

Resultatet av det senaste EU-valet inte bara bekräftar segern för dem som vill ha mer – inte mindre – av Europa, det visar också på en potential för demokratisk förnyelse av EU, med hållbar utveckling och inkluderande institutioner som grundfundament.

Nu efter valet återstår det att visa om Europaparlamentet, och alla andra EU-institutioner och EU-organ för den delen, har det som behövs för att kunna leverera det allra viktigaste. Vi är alla medvetna om att detta bara kan uppnås om vi sätter hållbar utveckling i centrum för våra strategier och åtgärder.

Kommande evenemang

I korthet

Hänger vår framtid på klimatet? – Unga européer säger sin mening

Vi tänker alla på klimatförändringarna, och ungdomar världen över mobiliserar för att rädda vår planet. EESK ansluter sig till den rörelsen och frågar de unga deltagarna i den årliga ungdomsplenarsessionen Ditt Europa, din mening om vad de anser vara den bästa vägen framåt för att skydda vår planet.

EESK garanterar ett fortsatt samarbete med brittiska civilsamhällesorganisationer efter brexit

En delegation av ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) under ledning av Stefano Mallia, ordförande för EESK:s uppföljningsgrupp för brexit, begav sig till Skottland där de besökte Edinburgh och Glasgow den 17 respektive 18 september. Under resan träffade de företrädare för organisationer i det skotska civilsamhället samt för den skotska regeringen och det skotska parlamentet.

Nya praktikanter till EESK i mitten av september

Vi är glada att kunna välkomna 29 kompetenta och unga högskoleutbildade praktikanter från hela Europa, som har påbörjat en spännande och lärorik praktikperiod vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Den 16 september påbörjade en ny omgång praktikanter sin fem månader långa praktikperiod vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Från september till februari kommer de att genomgå ett omfattande utbildningsprogram som ger dem möjlighet att lära sig mer om EESK:s roll och verksamhet och att skaffa sig yrkeserfarenhet i en mångkulturell miljö.

EESK-nyheter

”Gemensamma krafter behövs för förändring”, säger Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly

Vid EESK:s plenarsession i september deltog Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, som sammanfattade det arbete som har utförts under hennes mandatperiod och gav sin syn på de utmaningar som EU:s offentliga förvaltning står inför och hur de bör hanteras. EESK:s ordförande, Luca Jahier, betonade behovet av EU-institutioner som sätter människan i centrum.

Bättre kommunikation om Europa – centralt tema för det 13:e medieseminariet för det civila samhället

EU är till för dig – du är EU Civilsamhällets roll i debatten om Europeiska unionen

Medieseminariet för det civila samhället, som hölls i Málaga den 10 och 11 oktober 2019, samlade nästan 130 deltagare. Seminariet, som anordnades av EESK i partnerskap med Málagas universitet, gav upphov till intensiva diskussioner om behovet av en tillförlitlig, relevant, konstruktiv och kreativ debatt om Europeiska unionen.

FN:s globala migrationspakt ligger helt i linje med EU:s värden.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) beklagar att inte alla EU-medlemsstater har godkänt den globala migrationspakten, som enligt EESK utgör ett utmärkt tillfälle att göra framsteg när det gäller att framföra ett enat budskap från EU om migration på global nivå.

EESK:s ordförande och Europaparlamentets vice talman betonar behovet av att arbeta tillsammans för ett säkrare och lyckligare Europa.

EESK s ordförande, Luca Jahier, och Europaparlamentets vice ordförande, Klára Dobrev, utväxlade synpunkter om Europas framtid under en givande debatt vid EESK:s plenarsession i september.

EESK stöder en övergång till omröstning med kvalificerad majoritet i frågor om energibeskattning

EESK stöder kommissionens förslag om att göra EU:s beslutsfattande på energi- och klimatområdet mer demokratiskt, och i synnerhet om att övergå från enhällighet till omröstning med kvalificerad majoritet i energiskattefrågor.

EESK efterlyser återigen en robustare struktur för den europeiska monetära unionen

För att kunna genomföra de ambitiösa reformer som behövs för att fördjupa Ekonomiska och monetära unionen (EMU) är samarbete och partnerskap mellan regeringar och civilsamhället en nödvändighet, sammanfattade en högnivåpanel bestående av höga EU-tjänstemän och experter vid EESK:s plenarsession.

EESK ställer sig positiv till ökad användning av beslutsfattande med kvalificerad majoritet i sociala frågor

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnar att kommissionen undersöker möjligheten att utvidga användningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet – vilket innebär att rådet antar förslag tillsammans med Europaparlamentet genom medbeslutandeförfarandet – till fler socialpolitiska områden.

Det östliga partnerskapet – Tio år av framgång men fortfarande utrymme för förbättringar

Den 26 september antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett yttrande på eget initiativ för att uppmärksamma 10-årsjubileet för det östliga partnerskapet.

Mot ett hållbart EU 2030: Dags för handling under det kommande årtiondet, säger EESK

”Om vi vill uppnå FN:s mål för hållbar utveckling senast 2030 måste vi agera nu”, understryker Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i sitt yttrande om kommissionens diskussionsunderlag ”Mot ett hållbart EU 2030”.

De nuvarande åtgärderna på EU-nivå och nationell nivå är inte tillräckliga för att bekämpa åldersdiskriminering på arbetsmarknaderna

I takt med att EU:s befolkning i arbetsför ålder sjunker stadigt behöver EU och medlemsstaterna ta fram omfattande strategier för att utarbeta nationell politik som effektivt hanterar frågan om aktivt åldrande, konstaterar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i ett yttrande som nyligen antogs.

EESK lägger fram fem förslag för att förbättra EU:s lagstiftning

I en rapport från EESK betonas fem områden där förändringar måste ske i kommissionens program för att förbättra EU:s lagstiftning (”bättre lagstiftning”), om det ska kunna fortsätta i framtiden. I stort anser EESK dock att resultatet av programmet för 2014–2019 har varit positivt.

Nyheter från grupperna

Ett öppet Europa – hur gynnar det oss alla?

av Arbetsgivargruppen vid EESK

”En öppen ekonomi och ett öppet samhälle har stor betydelse för Europas välstånd, välbefinnande och livsstil”, enligt Helsingforsdeklarationen om ett öppet Europa. Deklarationen undertecknades av Arbetsgivargruppen vid EESK, Finlands Näringsliv (EK) och Centralhandelskammaren under konferensen ”Ett öppet Europa – hur gynnar det oss alla?” den 9 oktober i Helsingfors.

Arbetstagares rättigheter – fri rörlighet, rättvis rörlighet – Arbetstagargruppens extra sammanträde

av Arbetstagargruppen vid EESK

Den sociala dimensionen av ett hållbart Europa och arbetskraftens rörlighet i Europa stod överst på dagordningen för Arbetstagargruppens sammanträde i Helsingfors den 9 oktober. Arbetstagargruppen förespråkar en hållbar inre marknad som måste förebygga social dumpning och garantera lika lön för lika arbete på samma arbetsplats.

Nya förebilder för samhällen i Europa – Extra sammanträde i gruppen Mångfald Europa

av gruppen Mångfald Europa vid EESK

Den 12 november kommer gruppen Mångfald Europa att stå värd för ett extra sammanträde i EESK:s lokaler i Bryssel. Syftet med konferensen är att inleda en diskussion om nya förebilder för samhällen i Europa. Att undersöka hur man kan förändra attityder och övervinna fördomar. Att inleda en dialog!

Snart på EESK / kulturella evenemang

Fotoutställning för att högtidlighålla 30-årsdagen av murens fall

affiche exposition

För att uppmärksamma de 30 år som har gått sedan Berlinmurens fall står EESK värd för fotoutställningen ”Bilder av ett annat Europa 1985–1989” med verk av den kände grekiske fotografen Constantin Pittas.

EESK:s höstliga konstsäsong drar igång med en finsk historia i bilder

Höstsäsongen för kultur och konst vid EESK har börjat med fotoutställningen ”Kirja, en finsk historia”, anordnad i förbindelse med det finländska EU-ordförandeskapet.