Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Lugupeetud lugejad!

Euroopa Parlamendi viimaste valimiste tulemus kinnitas nende jõudude võitu, kes soovivad rohkem Euroopat ja mitte vähem. See tulemus kätkeb endas lubadust viia Euroopas läbi demokraatlikud uuendused lähtudes kestlikust arengust ja kaasavatest institutsioonidest.

Valimiste järgne peamine küsimus on, kas Euroopa Parlament ning kõik Euroopa institutsioonid ja ametkonnad on suutelised neid keskse tähtsusega küsimusi ellu viima. Me kõik teame, et seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui me paigutame kestliku arengu oma poliitika ja meetmete keskmesse.

Ürituste kalender

Lühidalt

Kas meie tulevik sõltub kliimast? – Noored eurooplased saavad avaldada oma arvamust

Kliimamuutustest räägitakse kõikjal ja noored inimesed kogu maailmas tegutsevad maakera päästmise nimel. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühineb liikumisega ning küsib oma iga-aastase noorte täiskogu istungjärgu „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ noortelt osalejatelt, mis on parim viis maakera kaitsmiseks.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tagab koostöö Ühendkuningriigi kodanikuühiskonna organisatsioonidega pärast Brexitit

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete delegatsioon, mida juhtis komitee Brexiti järelevalverühma esimees Stefano Mallia, käis 17. ja 18. septembril Šotimaal (Edinburgh ja Glasgow). Kõnealuse külastuse ajal kohtusid nad Šotimaa kodanikuühiskonna organisatsioonide ning kohalike valitsuse ja parlamendi esindajatega.

Septembri keskel saabusid EMSK uued praktikandid

Meil on hea meel tervitada 29 andekat kõrgkooli lõpetanud noort kogu Euroopast, kes on alustanud põnevat praktikat Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.

16. septembril saabus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse viieks kuuks uus praktikantide rühm. Septembrist veebruarini osalevad nad ulatuslikus koolitusprogrammis, mis annab neile võimaluse tutvuda komitee ülesannete ja tegevustega ning omandada kutsealast töökogemust mitmekultuurilises keskkonnas.

EMSK uudised

Euroopa Ombudsman Emily O'Reilly leiab, et muutuste jaoks on vaja ühendada jõud

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgust osa võtnud Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly andis ülevaate oma ametiajal tehtud tööst ja rääkis sellest, millised on Euroopa avaliku halduse ees seisvad probleemid ja kuidas tuleks nendega tegeleda. Komitee president Luca Jahier rõhutas vajadust muuta ELi institutsioonid inimkeskseks.

Kodanikuühiskonna 13. meediaseminar keskendub paremale teavitamisele Euroopa kohta

„Meie EL meie jaoks“. Kodanikuühiskonna roll Euroopa Liidust teavitamisel.

Kodanikuühiskonna pressiametnike seminar toimus Malagas 10. ja 11. oktoobril 2019 ja tõi kokku peaaegu 130 osalejat. Koostöös Malaga ülikooliga korraldas komitee elava arvamustevahetuse usaldusväärse, asjakohase, konstruktiivse ja loova teavitamise vajalikkuse üle Euroopa Liidust.

ÜRO üleilmne rännet käsitlev kokkulepe on täielikult kooskõlas ELi väärtustega

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab kahetsust asjaolu üle, et mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole heaks kiitnud ülemaailmset rännet käsitlevat kokkulepet, mis on komitee arvates suurepärane võimalus saavutada edasiminek üleilmsel tasandil ELi ühtse seisukoha kujundamisel rände küsimuses.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president ning Euroopa Parlamendi asepresident rõhutavad vajadust töötada üheskoos turvalisema ja õnnelikuma Euroopa nimel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu septembri istungjärgul toimunud viljakal arutelul vahetasid komitee president Luca Jahier ja Euroopa Parlamendi asepresident Klára Dobrev seisukohti Euroopa tuleviku kohta.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab energia maksustamise valdkonnas üleminekut kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab komisjoni ettepanekut muuta ELi otsused energeetika ja kliima valdkonnas demokraatlikumaks, hakates energia maksustamise küsimustes kasutama ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist.

Komitee kordab oma üleskutset tugevdada majandus- ja rahaliidu ülesehitust

Koostöö ja partnerlus valitsuste ja kodanikuühiskonna vahel on üliolulised ambitsioonikate reformide läbiviimiseks, et süvendada majandus- ja rahaliitu – sellele järeldusele jõudsid ELi tippametnikud ja eksperdid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul.

Komitee pooldab sotsiaalküsimustes kvalifitseeritud häälteenamuse ulatuslikumat kasutamist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) tervitab asjaolu, et komisjon kavatseb kasutada rohkemates sotsiaalpoliitika valdkondades kvalifitseeritud häälteenamust. See kohustab nõukogu võtma ettepanekuid vastu Euroopa Parlamendiga kaasotsustamismenetluse teel.

Idapartnerlus – kümme aastat kestev edulugu, millel on siiski veel arenguruumi

26. septembril võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastu omaalgatusliku arvamuse idapartnerluse 10. aastapäeva tähistamiseks.

Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030: peame tegutsema järgmise kümnendi jooksul, ütleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Kui me tahame saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärke 2030. aastaks, siis peame tegutsema viivitamatult,“ nõuab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma arvamuses, mis käsitleb Euroopa Komisjoni aruteludokumenti „Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030“.

ELi ja liikmesriikide praegused meetmed ei ole piisavad võitluseks tööturul leviva vanuselise diskrimineerimise vastu

Euroopa tööealise elanikkonna arv väheneb pidevalt ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad riikliku poliitika kujundamiseks töötama välja ulatuslikud strateegiad, mis tegeleks tõhusalt aktiivsena vananemise küsimusega, öeldakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hiljuti vastu võetud arvamuses.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas viis ettepanekut ELi õigusloome parandamiseks

Komitee arvamuses tuuakse välja viis valdkonda, milles tuleb Euroopa Komisjoni programmis teha muudatusi ELi õigusloome parandamiseks („Parem õigusloome“), juhul kui see programm tulevikus jätkub. Üldiselt leiab komitee siiski, et aastatel 2014–2019 väldanud programmi tulemus on olnud positiivne.

Uudiseid rühmadelt

Avatud Euroopa – kuidas see meile kõigile kasulik on?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

„Avatud majandus ja avatud ühiskond on peamised tegurid, mis edendavad Euroopa õitsengut, heaolu ja eluviisi,“ väidetakse Helsingi deklaratsioonis avatud Euroopa kohta. Deklaratsiooni allkirjastasid 9. oktoobril Soomes Helsingis toimunud konverentsil „Avatud Euroopa – kuidas see meile kõigile kasulik on?“ komitee tööandjate rühm, Soome Tööstusliit ja Soome Kaubanduskoda.

Töötajate rühma erakorraline koosolek: töötajate õigused – vaba ja õiglane liikuvus

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

9. oktoobril Helsingis toimunud töötajate rühma koosoleku kõige olulisemad teemad olid jätkusuutliku Euroopa sotsiaalne mõõde ja Euroopa tööjõu liikuvus. Töötajate rühm pooldab jätkusuutlikku ühtset turgu, mis peab hoidma ära sotsiaalse dumpingu ja tagama samal töökohal võrdse töö eest võrdse tasu.

Euroopa ühiskondade uued rollimudelid − Euroopa mitmekesisuse rühma erakorraline koosolek

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

12. novembril korraldab Euroopa mitmekesisuse rühm erakorralise koosoleku Brüsselis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Konverentsi eesmärk on algatada arutelu teemal „Euroopa ühiskondade uued rollimudelid“ ning uurida, kuidas muuta hoiakuid ja saada jagu eelarvamustest ning alustada seega dialoogi.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

Fotonäitus Berliini müüri langemise 30. aastapäeva tähistamiseks

affiche exposition

Berliini müüri langemise 30. aastapäeva tähistamiseks korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee fotonäituse „Teistsuguse Euroopa pildid 1985–1989“, kus on välja pandud tuntud Kreeka fotograafi Constantin Pittase tööd.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sügisene kunstihooaeg algab Soome looga piltides

EMSK kultuuri- ja kunstiürituste sügishooaeg algas fotonäitusega Kirja, Soome lugu“, mis korraldati seoses Soome eesistumisega EL-i nõukogus.