Available Languages:

Editorial

A léitheoirí dile,

Léirigh an toradh a bhí ar na toghcháin Eorpacha is déanaí gurbh iad siúd a dteastaíonn níos mó, seachas níos lú, den Eoraip uathu a thug an svae leo agus go bhfuil gealladh faoi athnuachan an daonlathais san Eoraip, athnuachan a bheidh bunaithe ar an bhforbairt inbhuanaithe agus ar institiúidí ionchuimsitheacha.

Agus na toghcháin thart anois, is é atá i dtreis ná an mbeidh Parlaimint na hEorpa agus institiúidí agus comhlachtaí uile an Aontais in ann na bearta is tábhachtaí a dhéanamh. Tuigimid go léir nach n-éireoidh linn sin a bhaint amach mura gcuirtear an fhorbairt inbhuanaithe i gcroílár ár gcuid beartas agus gníomhaíochtaí uile.

Diary Dates

In short

An bhfuil ár dtodhchaí ag brath ar an aeráid? – Cead cainte ag aos óg na hEorpa

Ní féidir gan a bheith ag déanamh imní faoin athrú aeráide agus, dá chomhartha sin, tá daoine óga fud fad na cruinne á ngríosú féin agus ag teacht le chéile chun an pláinéad a shábháil. Tá Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ag glacadh páirt sa ghluaiseacht seo trína iarraidh ar rannpháirtithe óga an tSeisiúin Iomlánaigh don Óige a eagraíonn sé gach bliain, is é sin 'Leatsa an Eoraip, Abair Leat!', a gcuid moltaí maidir leis an mbealach is fearr chun an domhan a chosaint a thabhairt.

Cinnteoidh CESE go leanfar den chomhar le heagraíochtaí na sochaí sibhialta sa Bhreatain i ndiaidh Brexit

Thaistil toscaireacht de chomhaltaí ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) go hAlbain faoi cheannas Stefano Mallia, cathaoirleach ar Ghrúpa Faireacháin Brexit in CESE. Bhí siad i nDún Éideann an 17 Meán Fómhair agus i nGlaschú an 18 Meán Fómhair. Le linn na cuairte seo, bhuail siad le hionadaithe ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta in Albain agus ionadaithe ó Rialtas agus Parlaimint na hAlban.

Thosaigh oiliúnaithe nua Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i lár mhí Mheán Fómhair

Tá an-áthas orainn fáilte a chur roimh 29 gcéimí óga chumasacha ó gach cearn den Eoraip atá tar éis tús a chur le tréimhse spreagúil oiliúna le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE).

Ar an 16 Meán Fómhair, thosaigh grúpa nua oiliúnaithe ag obair le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar shocrúchán oibre a mhairfidh cúig mhí. Ó mhí Mheán Fómhair go mí Feabhra, gheobhaidh siad taithí ar chlár leathan oiliúna a thabharfaidh deis dóibh foghlaim faoi róil agus gníomhaíochtaí CESE agus taithí ghairmiúil a fháil i dtimpeallacht ilchultúrtha.

EESC News

"Tá comhghuaillíocht ag teastáil uainn a bheidh go mór ar son athraithe," arsa an tOmbudsman Eorpach, Emily O'Reilly

D'fhreastail an tOmbudsman Eorpach, Emily O'Reilly, ar an seisiún iomlánach a bhí ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa i mí Mheán Fómhair; lena linn sin, rinne sí machnamh ar an méid atá déanta aici le linn a téarma oifige agus thug sí léargas ar na dúshláin atá os comhair an chórais riaracháin phoiblí Eorpaigh agus ar an gcaoi ar cheart dul i ngleic leo. Chuir Luca Jahier, Uachtarán Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, béim ar an ngá atá le hinstitiúidí AE atá dírithe ar an duine féin.

An chaoi is fearr leis an bpobal a chur ar an eolas faoin Eoraip, sin a bhí á phlé ag an 13ú Seimineár do na Meáin sa tSochaí Shibhialta

"Is duitse an AE". Ról na sochaí sibhialta sa chaoi a gcuirtear an pobal ar an eolas faoin Aontas Eorpach.

Bhí suas le 130 duine i láthair ag an Seimineár do na Meáin sa tSochaí Shibhialta a tionóladh in Málaga an 10 agus 11 Deireadh Fómhair 2019. CESE a d'eagraigh an seimineár i gcomhar le hOllscoil Málaga agus rinneadh plé bríomhar faoin ngá leis an bpobal a chur ar an eolas go cruinn, go cuí, go dearfach agus go cruthaíoch faoin Aontas Eorpach.

Tá Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe maidir leis an Imirce ag teacht go hiomlán le luachanna an Aontais Eorpaigh

Is oth leis an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta (CESE) nach bhfuil Ballstáit uile an Aontais Eorpaigh tar éis an Comhshocrú Domhanda maidir leis an Imirce a fhormheas, óir deis iontach atá ann, dar leis, lena chinntiú go mbeidh Ballstáit an Aontais ag labhairt d’aon ghuth faoi shaincheist na himirce ar an leibhéal domhanda.

Chuir Uachtarán CESE agus Leas-Uachtarán de chuid Pharlaimint na hEorpa i bhfios go láidir nach mór oibriú as lámh a chéile chun Eoraip níos sábháilte agus níos sásta a bhaint amach

Phléigh Uachtarán CESE, Luca Jahier, agus Leas-Uachtarán de chuid Pharlaimint na hEorpa, Klára Dobrev, todhchaí na hEorpa le linn díospóireacht thairbheach ag seisiún iomlánach an Choiste i mí Mheán Fómhair.

Tá CESE ag tacú leis an aistriú chuig vótáil trí thromlach cáilithe maidir le cánachas fuinnimh

Tá CESE ag tacú leis an togra ón gCoimisiún chun cinnteoireacht an Aontais Eorpaigh maidir le fuinneamh agus aeráid a dhéanamh níos daonlathaí, agus go háirithe chun imeacht ón aontoilíocht go vótáil trí thromlach cáilithe i gcás ceisteanna a bhaineann le cánachas fuinnimh.

Tá CESE ag iarraidh an athuair go gcuirfí struchtúr níos láidre i bhfeidhm le haghaidh an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta

Thug painéal ardleibhéil d’oifigigh agus saineolaithe de chuid an Aontais Eorpaigh le fios ag an seisiún iomlánach de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa go mbeadh tábhacht thar na bearta le comhar agus comhpháirtíocht idir rialtais agus an tsochaí shibhialta chun athchóirithe uaillmhianacha a thabhairt i gcrích, ar athchóirithe iad a bhfuil gá leo chun an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) a dhoimhniú.

Tá CESE i bhfabhar úsáid níos mó a bhaint as vótáil trí thromlach cáilithe maidir le saincheisteanna sóisialta

Is díol sásaimh do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) go bhfuil an Coimisiún ag smaoineamh ar an vótáil trí thromlach cáilithe - modh vótála a chuireann de cheangal ar an gComhairle tograí a ghlacadh trí chomhchinnteoireacht le Parlaimint na hEorpa - a leathnú chuig réimsí eile den bheartas sóisialta.

Comhpháirtíocht an Oirthir – Tá ag éirí go maith léi ó bunaíodh í 10 mbliana ó shin ach scóip ann fós chun í a fheabhsú

An 26 Meán Fómhair, d’fhormheas Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) tuairim féintionscnaimh faoi Chomhpháirtíocht an Oirthir mar chuid de chomóradh 10 mbliana na Comhpháirtíochta.

I dtreo Eoraip Inbhuanaithe faoi 2030: Ní mór dul i mbun gnímh sna deich mbliana seo romhainn, arsa CESE

Sa thuairim uaidh ar an bPáipéar Machnaimh ón gCoimisiún "I dtreo Eoraip Inbhuanaithe faoi 2030"d’áitigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) an méid seo a leanas: "Má táimid chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint amach faoi 2030, ní mór dúinn dul i mbun gnímh láithreach.".

Ní leor na bearta reatha náisiúnta ná bearta reatha de chuid an Aontais chun dul i ngleic leis an aoiseachas sna margaí saothair

Léirigh Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) i dtuairim dá chuid a glacadh le déanaí nach mór don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit, ós rud é go bhfuil daonra na hEorpa atá in aois oibre ag laghdú go seasta, straitéisí cuimsitheacha a chur le chéile d'fhonn beartais náisiúnta a fhorbairt lena bhféadfaí dul i ngleic go héifeachtach le haosú gníomhach.

Tá cúig thogra a chuideoidh le feabhas a chur ar rialáil an Aontais Eorpaigh curtha síos ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

I dtuarascáil ó CESE tharraing sé aird ar chúig réimse sa chlár atá ag an gCoimisiún Eorpach chun feabhas a chur ar reachtaíocht an Aontais ("Rialáil níos fearr"), réimsí nach mór athruithe a dhéanamh orthu má táthar chun leanúint ar aghaidh leis an gclár amach anseo. Creideann CESE, áfach, gur toradh dearfach atá ar chlár 2014-2019 ar an iomlán.

News from the Groups

Eoraip oscailte – Cá tairbhe dúinn í?

le Grúpa na bhFostóirí in CESE

Deirtear i nDearbhú Heilsincí maidir le hEoraip Oscailte: "Is áis fhíorthábhachtach do rathúnas na hEorpa, folláine na hEorpa agus modh maireachtála na nEorpach iad geilleagar oscailte agus sochaí oscailte." Shínigh Grúpa na bhFostóirí, Cónaidhm Thionscail na Fionlainne agus Comhlachas Tráchtála na Fionlainne EK an dearbhú le linn na comhdhála "Eoraip oscailte — Cá tairbhe dúinn í?” an 9 Deireadh Fómhair in Heilsincí, an Fhionlainn.

Cearta oibrithe – Saorghluaiseacht, gluaiseacht chothrom – Cruinniú urghnách de Ghrúpa na nOibrithe

le Grúpa na nOibrithe in CESE

Bhí an ghné shóisialta d'Eoraip inbhuanaithe agus de shoghluaisteacht an lucht saothair san Eoraip ar bharr an chláir oibre a bhí ann ag cruinniú Ghrúpa na nOibrithe i Heilsincí an 9 Deireadh Fómhair. Tá Grúpa na nOibrithe i bhfabhar margadh aonair inbhuanaithe ar gá an dumpáil shóisialta a chosc ann agus pá comhionann as obair chomhionann san ionad oibre céanna a chinntiú ann.

Eiseamláirí nua do shochaithe na hEorpa – Cruinniú urghnách den Ghrúpa "Éagsúlacht Eoraip"

leis an nGrúpa "Éagsúlacht Eoraip" in CESE

Déanfaidh an Grúpa "Éagsúlacht Eoraip" cruinniú urghnách a reáchtáil an 12 Samhain i bhfoirgneamh CESE sa Bhruiséil. Is é an aidhm atá leis an gcomhdháil tús a chur leis an bplé faoi "Eiseamláirí nua do shochaithe na hEorpa". Agus machnamh a dhéanamh faoin gcaoi le meonta a athrú agus claontuairimí a chloígh. Agus tús a chur le comhrá agus idirphlé!

Soon in the EESC/Cultural events

Taispeántas grianghraf chun comóradh 30 bliain a dhéanamh ar thitim Bhalla Bheirlín

affiche exposition

Beidh an taispeántas grianghraf "Íomhánna d’Eoraip Eile 1985-1989" le saothar an ghrianghrafadóra cháiliúil as an nGréig, Constantin Pittas, ar taispeáint in CESE chun comóradh 30 bliain a dhéanamh ar thitim Bhalla Bheirlín.

Is le scéal ón bhFionlainn atá i bhfoirm íomhánna a cuireadh tús le séasúr ealaíon CESE an fómhar seo

Chun tús a chur le séasúr cultúir agus ealaíon CESE an fómhar seo, lainseáladh taispeántas grianghraf dar teideal "Kirja, scéal ón bhFionlainn", a reáchtáladh i gcomhar le hUachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.