Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Wynik ostatnich wyborów europejskich, oznaczający zwycięstwo tych, którzy chcą więcej, a nie mniej Europy, niesie nadzieję na demokratyczną odnowę Unii dzięki zrównoważonemu rozwojowi i instytucjom otwartym na wszystkich obywateli.

Teraz, po wyborach, najważniejsze jest, by Parlament Europejski oraz, szerzej, wszystkie instytucje i organy Unii potrafiły osiągnąć konkretne wyniki w najistotniejszych sprawach. Wiemy doskonale, że aby tak się stało, w centrum naszej polityki i działań musi znaleźć się zrównoważony rozwój.

Do odnotowania

W skrócie

Czy nasza przyszłość zależy od klimatu? – Głos młodych Europejczyków

Wiele mówi się o zmianie klimatu, a młodzież na całym świecie mobilizuje się, by ratować naszą planetę. EKES przyłącza się do tych działań i zwraca się do uczestników dorocznej młodzieżowej sesji plenarnej pod hasłem o zaproponowanie najlepszego sposobu ochrony naszej planety.

EKES zapewnia współpracę z brytyjskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego – mimo brexitu

W dniu 17 września delegacja członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u) pod kierownictwem Stefana Malli, przewodniczącego grupy monitorującej ds. brexitu, udała się do Edynburga, a 18 września – do Glasgow w Szkocji. Podczas wizyty spotkała się ona z przedstawicielami szkockich organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz rządu i parlamentu szkockiego.

Przybycie nowych stażystów EKES-u w połowie września

Z przyjemnością witamy 29 utalentowanych młodych absolwentów z całej Europy, którzy rozpoczęli ekscytującą przygodę edukacyjną w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Dnia 16 września na pięciomiesięczne praktyki do szeregów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dołączyła nowa grupa stażystów. Od września do lutego będą brać udział w szeroko zakrojonym programie szkoleniowym, który umożliwi im zapoznanie się z rolą i działalnością EKES-u oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w środowisku wielokulturowym.

Wiadomości EKES-u

„Potrzebujemy koalicji sił na rzecz zmian”, twierdzi europejska rzeczniczka praw obywatelskich Emily O’Reilly

Podczas wrześniowej sesji plenarnej EKES gościł europejską rzeczniczkę praw obywatelskich Emily O’Reilly, która podsumowała swoją kadencję oraz zarysowała wyzwania stojące przed europejską administracją publiczną i zasugerowała, jak należy się nimi zająć. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił, że potrzebne są instytucje UE zorientowane na ludzi.

Lepsze informowanie o Europie – 13. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów

„UE jest w was i dla was” Rola społeczeństwa obywatelskiego w informowaniu na temat Unii Europejskiej

Seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów, które odbyło się w Maladze 10 i 11 października 2019 r., zgromadziło 130 uczestników. W trakcie tego spotkania zorganizowanego wspólnie przez EKES i Uniwersytet w Maladze doszło do gorących dyskusji na temat potrzeby rzetelnego, trafnego, konstruktywnego i kreatywnego informowania o Unii Europejskiej.

Globalne porozumienie ONZ w sprawie migracji jest w pełni zgodne z wartościami UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraził ubolewanie, że nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły globalne porozumienie w sprawie migracji, które jego zdaniem stanowi doskonałą okazję do poczynienia postępów w kształtowaniu jednolitego stanowiska UE dotyczącego migracji na szczeblu globalnym.

Przewodniczący EKES-u i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego podkreślają potrzebę współpracy na rzecz bezpieczniejszej i szczęśliwszej Europy

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier i wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrev wymienili poglądy na temat przyszłości Europy podczas owocnej debaty na wrześniowej sesji plenarnej EKES-u.

EKES popiera przejście do głosowania większością kwalifikowaną w sprawie opodatkowania energii

EKES popiera propozycję Komisji, by proces decyzyjny UE w dziedzinie energii i klimatu stał się bardziej demokratyczny, a konkretnie, by odstąpić od zasady jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną w sprawach związanych z opodatkowaniem energii.

EKES ponawia apel o wzmocnienie europejskiej unii walutowej

Współpraca i partnerstwo miedzy rządami i społeczeństwem obywatelskim będą miały kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia ambitnych reform potrzebnych do pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (UGW) – taki był wniosek z dyskusji panelowej najwyższej rangi urzędników UE i ekspertów podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

EKES opowiada się za szerszym stosowaniem głosowania większością kwalifikowaną w kwestiach społecznych

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) z zadowoleniem przyjął fakt, że Komisja rozważa rozszerzenie głosowania większością kwalifikowaną – wymagającego od Rady przyjmowania wniosków w procedurze współdecyzji z Parlamentem Europejskim – na większą liczbę obszarów polityki społecznej.

Partnerstwo Wschodnie – 10 lat sukcesów, lecz wciąż wiele do zrobienia

26 września Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię z inicjatywy własnej z okazji 10. rocznicy ustanowienia Partnerstwa Wschodniego (PW).

„W kierunku zrównoważonej Europy do 2030 r. – nadchodzące dziesięciolecie musi być czasem działań” – mówi EKES

„Jeżeli chcemy do 2030 r. osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, musimy działać bezzwłocznie” – wezwał Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w swojej opinii dotyczącej dokumentu otwierającego debatę Komisji w sprawie „W kierunku zrównoważonej Europy 2030”.

Obecne środki unijne i krajowe są niewystarczające do zwalczania dyskryminacji ze względu na wiek na rynkach pracy

Wobec stale kurczącej się europejskiej populacji w wieku produkcyjnym Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą stworzyć kompleksowe strategie na rzecz tworzenia polityk krajowych, które skutecznie zajmą się zagadnieniem aktywnego starzenia się – stwierdził Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) stwierdził w przyjętej niedawno opinii.

EKES zgłasza pięć propozycji, jak lepiej stanowić prawo UE

Raport EKES-u wymienia pięć zmian w programie Komisji Europejskiej mającym ulepszyć stanowienie prawa w UE – koniecznych, by program ten mógł być kontynuowany w przyszłości. Komitet ogólnie pozytywnie ocenia jednak wyniki programu na lata 2014–2019.

Aktualności z Grup

„Otwarta Europa – jakie korzyści nam wszystkim przynosi?”

Grupa Pracodawców w EKES-ie

„Otwarta gospodarka i otwarte społeczeństwo mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu, dobrostanu i stylu życia w Europie” – stwierdzono w deklaracji helsińskiej w sprawie otwartej Europy. Deklaracja została podpisana przez Grupę Pracodawców w EKES-ie, Konfederację Przemysłu Fińskiego EK i Izbę Handlową Finlandii podczas konferencji „Otwarta Europa – jakie korzyści nam wszystkim przynosi?”, która odbyła się 9 października w Helsinkach w Finlandii.

Prawa pracownicze – Swobodny i sprawiedliwy przepływ – Posiedzenie nadzwyczajne Grupy Pracowników

Grupa Pracowników w EKES-ie

Społeczny wymiar zrównoważonej Europy i mobilność pracowników w Europie były głównymi tematami posiedzenia Grupy Pracowników, które odbyło się 9 października br. w Helsinkach. Grupa Pracowników opowiada się za zrównoważonym jednolitym rynkiem, który zapobiega dumpingowi społecznemu i gwarantuje równe wynagrodzenie za taką samą pracę wykonywaną w tym samym miejscu.

Nowe wzorce ról społecznych w Europie – nadzwyczajne posiedzenie Grupy „Różnorodność Europy”

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Dnia 12 listopada Grupa „Różnorodność Europy” zorganizuje nadzwyczajne posiedzenie w siedzibie EKES-u w Brukseli. Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji na temat „nowych wzorców ról społecznych w Europie”. Trzeba także zastanowić się nad sposobem zmiany mentalności i pokonania uprzedzeń. I nawiązać dialog!

Wydarzenia kulturalne

Wystawa fotograficzna upamiętniająca 30. rocznicę upadku muru berlińskiego

affiche exposition

Dla upamiętnienia 30. rocznicy upadku muru berlińskiego EKES gości wystawę fotograficzną „Obrazy innej Europy 1985–1989", na której prezentowane są prace znanego greckiego fotografa Constantina Pittasa.

Obrazkowa opowieść z Finlandii na otwarcie jesiennego sezonu artystycznego w EKES-ie

Jesienny sezon kulturalno-artystyczny w EKES-ie rozpoczął się od wystawy fotograficznej zatytułowanej „Kirja, opowieść z Finlandii”, zorganizowanej w związku ze sprawowanym przez ten kraj przewodnictwem Rady UE.