Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN)

Rörlighet, transeuropeiska nät, utvecklingen av informationssamhället, energi och tjänster av allmänt intresse är förutsättningar för EU-medborgarnas välbefinnande och en fungerande inre marknad. Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) arbetar med alla dessa frågor.

Yttrandena är resultatet av ett nära samarbete med övriga EU-institutioner, berörda parter samt de organisationer som företräder det civila samhället och som berörs av dessa frågor.

TEN-sektionen utför sitt arbete genom

  • yttranden: på grundval av ingående analyser och en samförståndsskapande process bidrar EESK till att EU:s politik bättre motsvarar det europeiska civila samhällets förväntningar,
  • projektrapporter,
  • studier,
  • nära samarbete med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och de europeiska civilsamhällesorganisationerna,
  • anordnande av evenemang om relevanta ämnen: offentliga hearingar, konferenser och sammanträden med deltagande av experter, beslutsfattare, berörda parter och allmänheten, samt
  • sina medlemmars aktiva deltagande i viktiga evenemang som anordnas av andra organisationer.

TEN-sektionen har också en tematisk studiegrupp om energi, transporter och tjänster av allmänt intresse för att övervaka utvecklingen och bidra till debatten om dessa politikområden på europeisk nivå.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report