Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT)

Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT) ansvarar för en lång rad olika frågor, t.ex. den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), en hållbar livsmedelsförsörjning, miljöskydd, den cirkulära ekonomin, genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling och klimatförändringen.

Luftkvalitet, biologisk mångfald, avfallshantering, fiske, skogsbruk, ekologiskt jordbruk, livsmedelssäkerhet, djurskydd och civilskydd är några av de frågor som vi arbetar med.

Utöver yttrandena anordnar facksektionen också många utfrågningar och konferenser för att samla in synpunkter från det civila samhället. Den har ett stort kontaktnät inom EU:s institutioner, nationella myndigheter, ekonomiska och sociala partner och icke-statliga organisationer.

Vi är övertygade om att en förbättrad jordbruks- och miljöpolitik kan bidra till att finna lösningar på den ekonomiska krisen som har haft så skadliga effekter på tillväxten, sysselsättningen och köpkraften i EU.

Vi måste slå vakt om de 40 miljoner arbetstillfällena inom jordbrukssektorn, bevara våra skogar och landskap och minska livsmedelssvinnet, eftersom en tredjedel av den mat som vi producerar för närvarande hamnar i soporna.

Med detta mål i sikte har sektionens arbete under den senaste tiden handlat om praktiska frågor som reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, en balanserad territoriell utveckling, hållbara livsmedelssystem, genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar och övergången till en mer hållbar europeisk framtid.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024