Tillfälliga studiegruppen om genomförande av vitboken om transporter

This page is also available in

Den tillfälliga studiegruppen om genomförande av vitboken om transporter inrättades i april 2013 som ett första steg i riktning mot att omsätta rekommendationerna i EESK:s yttrande "Vitbok om transporter: För ett större deltagande och engagemang från det civila samhällets sida" (TEN/479) i praktiken.

Den tillfälliga studiegruppens uppgift är att se till att viktiga EU-rättsakter med koppling till vitboken utarbetas med tillräckligt deltagande från det civila samhällets sida. Den föreslår innovativa sätt att göra det civila samhället delaktigt i EU:s beslutsfattande och genomförandet av politik.

Deltagandebaserad dialog om TEN-T-politiken

Den tillfälliga studiegruppen strävar efter att upprätta en dialog mellan myndigheter, berörda parter och det civila samhället om TEN-T:s stomnätskorridorer. Konceptet föddes genom konferensen i Malmö om " utformningen av framtidens stomnätskorridorer" och bekräftades genom konferensen i Milano om "en förbättrad dialog för smarta och hållbara transporter".

Onlineplattformen "Talking transport" lanserades för att stödja denna dubbelriktade deltagandebaserade dialog.

Hållbara transporter

I Parisavtalet (COP 21) åtar sig alla undertecknande parter att påskynda minskningen av växthusgasutsläppen. Denna minskning beror i hög grad på transporter, den sektor som släpper ut näst mest växthusgaser. Med detta i åtanke undersökte den tillfälliga studiegruppen "Inverkan på den europeiska transportpolitiken av slutsatserna från COP21" (TEN/582), följt av yttrandet om "Utfasning av fossila bränslen ur transportsektorn" (TEN/609).

Paketet för rörlighet

Den tillfälliga studiegruppen bidrar aktivt till yttrandena och övervakar noga ämnena i kommissionens "paket för rörlighet" från 2017, t.ex. åtgärder för marknadstillträde, tillämpning av sociallagstiftningen och vägtullar.

Downloads

Presentation of the PSG