Tillfälliga studiegruppen om den europeiska energigemenskapen

This page is also available in

Den tillfälliga studiegruppen om den europeiska energigemenskapen styr EESK:s dagordning i energifrågor längs två huvudlinjer:

Främjande av det civila samhällets engagemang i energifrågor genom den europeiska energidialogen

EESK förespråkar en stark roll för det civila samhället för att säkerställa en framgångsrik energiomställning. Allmänhetens deltagande i beslutsprocessen och genomförandet ökar egenansvaret, förbättrar processen och bidrar till att EU:s energipolitiska mål uppnås. I detta syfte har EESK främjat tanken på en europeisk energidialog. En sådan dialog syftar till ge alla berörda parter möjlighet att förstå energiutmaningarna och de tillhörande kompromisserna, vidta åtgärder individuellt och bidra till de energipolitiska valen och samtidigt ta hänsyn till helheten när det gäller EU-omfattande utmaningar och möjliga lösningar. För att främja en sådan dialog anordnar den tillfälliga studiegruppens medlemmar hearingar och konferenser, bl.a. evenemang med koppling till de årliga rapporterna om tillståndet i energiunionen (2015, 2016), bidrar till utarbetandet av ett årligt yttrande om tillståndet i energiunionen (2015, 2016) och deltar aktivt i andra organisationers evenemang, t.ex. Medborgarnas energiforum, Europeiska kärnenergiforumet och Forumet för energiinfrastruktur.

Främjande av bättre samordning i energifrågor

EU:s medlemsstater blir allt mer beroende av varandra i tekniskt och politiskt avseende och kan knappast på egen hand uppnå sina energimål på ett kostnadseffektivt sätt. EESK förespråkar därför bättre samordning, särskilt i fråga om nät och marknadsstruktur. EESK har välkomnat kommissionens ram för energiunionen och fortsätter att befatta sig med frågan genom sina sektorsspecifika och övergripande yttranden och offentliga hearingar.