Tematiska studiegruppen om energi

This page is also available in

Den tematiska studiegruppen om energi har till uppgift att koppla EESK:s dagordning i energifrågor till EU:s energipolitik i ett vidare perspektiv och förespråka en stark roll för det civila samhället i syfte att garantera en framgångsrik energiomställning.

Allmänhetens deltagande i beslutsprocessen och genomförandet ökar egenansvaret, förbättrar processen och bidrar till att EU:s energipolitiska mål uppnås. För att främja en sådan dialog anordnar den tematiska studiegruppens medlemmar hearingar och konferenser och deltar aktivt i andra organisationers evenemang. EESK välkomnade kommissionens ram för energiunionen och befattade sig med frågan genom sektorsspecifika och övergripande yttranden, evenemang och offentliga hearingar.

Den tematiska studiegruppen om energi har varit avgörande för att utarbeta och diskutera projekt på eget initiativ på energiområdet och för att upprätta nätverk med experter och beslutsfattare på området i och utanför Bryssel. Den har också i hög grad bidragit till att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén erkänns som en viktig förespråkare för medborgarcentrerade energisystem.