Rådgivande kommittén Cariforum–EU

This page is also available in

Enligt avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum och EU ska det inrättas en rådgivande kommitté som ska se till att avtalet övervakas av ekonomiska och sociala partner och företrädare för civilsamhällesorganisationer. Dess främsta uppgift är att ge rekommendationer om ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av förbindelserna mellan EU och Cariforum-staterna, allt eftersom dessa uppkommer i samband med genomförandet av det ekonomiska partnerskapsavtalet.

Den rådgivande kommitténs sammansättning fastställs av det gemensamma rådet i syfte att säkerställa en bred representation av och samråd med alla berörda parter. Den består av företrädare från Cariforum och från EU, däribland EESK-ledamöter.

EESK:s sekretariat fungerar också som sekretariat för den rådgivande kommittén när denna uppgift ankommer på EU (vartannat år).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee