Gruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen

This page is also available in

Gruppen om grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen är ett övergripande organ inom EESK vars uppgift är att tillhandahålla ett forum där europeiska civilsamhällesorganisationer kan träffas och utbyta sina analyser av situationen för de grundläggande rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen i medlemsstaterna.

I sitt arbete inriktar sig gruppen på ämnen, inte enskilda länder, och strävar efter att främja respekten för de europeiska värdena i artikel 2 i EU-fördraget, stadgan om de grundläggande rättigheterna och förteckningen över rättsstatskriterier från Europarådets Venedigkommission. Dess syfte är att behandla både kollektiva och individuella rättigheter och, med tanke på EESK:s uppdrag, även uppmärksamma ekonomiska och sociala rättigheter. Dessa rättigheter går inte att skilja från de medborgerliga och politiska rättigheterna och kräver särskild strategisk uppmärksamhet.

Gruppen inrättades i januari 2018.