EU:s inhemska rådgivande grupp för Colombia/Peru/Ecuador

Enligt avdelningen om handel och hållbar utveckling i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ska varje part inrätta nya eller samråda med befintliga inhemska rådgivande grupper eller kommittéer av intresse i frågor som rör arbetsmarknad, miljö och hållbar utveckling. Dessa ska ha till uppgift att framföra synpunkter på och lämna rekommendationer om genomförandet av avdelningen. Sådana inhemska rådgivande grupper och kommittéer ska omfatta oberoende representativa organisationer från det civila samhället som på ett balanserat sätt företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet.

Enligt handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ska den mellanstatliga underkommittén för handel och hållbar utveckling (om inte parterna kommer överens om något annat) komma samman en gång om året i ett offentligt sammanträde med civilsamhällesorganisationer och allmänheten för att diskutera genomförandet av avdelningen. Deltagarna företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet, och parterna ska främja en balanserad representation av dessa grupper.

Företrädarna för EU:s inhemska rådgivande grupp och för de nationella mekanismerna ide andinska länderna har dessutom kommit överens om att hålla gemensamma årligamöten i anslutning till det offentliga sammanträdet. Dessa fungerar som en lämplig ram för strukturerade och ingående diskussioner om en lång rad aspekter som rör genomförandet av avdelningen om handel och hållbar utveckling. De ger också tillfälle att utbyta information och bästa praxis och att utarbeta gemensamma rekommendationer som ska läggas fram för parterna och för andra företrädare för det civila samhället vid det offentliga sammanträdet.