EU:s inhemska rådgivande grupp för Centralamerika

Handelsförbindelserna mellan EU och Centralamerika fastställs i ett associeringsavtal som undertecknades i juni 2012. Detta avtal omfattar bland annat handel, politisk dialog och samarbete. De centralamerikanska länder som ingår är Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras och Nicaragua.

Handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika trädde i kraft 2013 och omfattar en avdelning om handel och hållbar utveckling, eftersom parternas åtaganden i arbetsmarknads- och miljöfrågor är av betydelse för deras handelsförbindelser och det övergripande målet att stödja hållbar utveckling. Dessa åtaganden handlar bland annat om genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner samt multilaterala miljöavtal såsom konventionen om biologisk mångfald, FN:s ramkonvention om klimatförändringar och konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites).

Länderna i EU och Centralamerika har dessutom åtagit sig att i sin nationella lagstiftning säkerställa ett starkt skydd för arbetstagare och miljö, att sträva efter att förbättra lagstiftningen och politiken på dessa områden och att inte sänka dessa nivåer för att locka till sig handel eller investeringar. De har också uttryckt en vilja att samarbeta på områden som rör handel å ena sidan och arbetsmarknad, miljö och hållbar utveckling å andra sidan. Det handlar bl.a. om att underlätta handel med och investeringar i miljöteknik och miljötjänster, att främja förnybar energi och energieffektiva produkter och att främja företagens sociala ansvar och handel med produkter som omfattas av system för etisk eller rättvis handel. Samarbetet får också omfatta handelsrelaterade aspekter av hållbar förvaltning av skogsresurser, främjande av hållbart fiske och andra relevanta områden.

Parterna har också åtagit sig att övervaka effekterna av avtalet.

EU:s inhemska rådgivande grupp

Enligt avdelningen om handel och hållbar utveckling i associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika ska varje part inrätta en ny eller samråda med en befintlig rådgivande grupp om handel och hållbar utveckling (miljö och arbetsmarknad) med uppgift att framföra synpunkter på och lämna rekommendationer om handelsrelaterade aspekter av hållbar utveckling samt att ge råd till parterna om hur man bättre kan uppnå målen i avdelningen. Den rådgivande gruppen ska omfatta oberoende representativa organisationer från det civila samhället som på ett balanserat sätt företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företagsgrupper, icke-statliga organisationer och lokala myndigheter.

Gemensamma sammanträden

Enligt associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika ska parterna anordna och underlätta ett biregionalt forum för dialog med det civila samhället som på ett balanserat sätt företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet. Forumet ska fungera som en ram för öppen dialog om handel och hållbar utveckling i förbindelserna mellan parterna, samt för diskussioner om hur samarbetet kan bidra till att uppnå målen i avdelningen. Forumet för dialog med det civila samhället ska sammanträda en gång per år, om inte parterna kommer överens om något annat. Varje möte i det mellanstatliga rådet för handel och hållbar utveckling ska också omfatta en session med företrädare för det civila samhället i syfte att diskutera genomförandet av avdelningen.

EU:s och Centralamerikas rådgivande grupper har dessutom enats om att hålla gemensamma årliga möten i anslutning till mötena i forumet för dialog med det civila samhället. Sådana gemensamma möten fungerar som en lämplig ram för strukturerade och ingående diskussioner om en lång rad aspekter som rör genomförandet av avdelningen om handel och hållbar utveckling. De ger också tillfälle att utbyta information och bästa praxis på närliggande områden och att utarbeta gemensamma rekommendationer som ska läggas fram för parterna och forumet för dialog med det civila samhället.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility