Forskning och innovation

Forskning och innovation (FoI) är mycket viktiga för att förbättra konkurrenskraften, främja tillväxt, skapa arbetstillfällen och ta itu med samhällsutmaningar. EESK övervakar därför genomförandet av Horisont 2020, EU:s ambitiösa FoI-program. Vi deltar också aktivt i debatten om ansvarsfull forskning och innovation, ett koncept som syftar till att involvera berörda parter i FoU-processen, så att vi tillsammans kan finna hållbara och inkluderande lösningar på de samhällsutmaningar som vi står inför i dag.