Jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske

Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) är ett av EU:s viktigaste politikområden. Den bidrar till en hållbar försörjning av säkra och högkvalitativa livsmedel till rimliga priser till mer än 500 miljoner EU-medborgare. EU:s jordbrukspolitik säkrar en rimlig inkomstnivå för 11 miljoner jordbrukare i EU och spelar en avgörande roll för den sociala, miljömässiga och ekonomiska utvecklingen i EU:s landsbygdsområden.

Vad Europa och EU-medborgarna beträffar har den gemensamma jordbrukspolitiken fungerat väl under de senaste 60 åren. Men världen har förändrats mycket sedan den lanserades 1962. Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, försämrad markkvalitet, vattenbrist, avfolkning av landsbygden och hinder för ett generationsskifte är några av de största utmaningarna som det europeiska jordbruket står inför i dag.

Genom facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö (NAT) arbetar vi för att främja ett hållbart jordbruk och en balanserad regional utveckling i Europa.

Vi spelar en särskilt aktiv roll när det gäller att föreslå effektivare politiska åtgärder och tänkbara lösningar för miljöskydd och en effektivare användning av naturresurserna inom jordbruket, skapande av arbetstillfällen i landsbygdsområden, kontinuerlig yrkesutbildning, stöd till småbrukare, kvinnor och ungdomar, ett tryggat markinnehav och högkvalitativ och säker livsmedelsförsörjning. Vi har också efterlyst en mer balanserad utveckling i alla delar av EU med målet att öka landsbygdsområdenas attraktionskraft på grund av den allt snabbare urbaniseringen i Europa.