Miljö

Överallt står vi inför miljöutmaningar. Det finns ett akut behov av att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förbättra kvalitén på luft, vatten och mark, för att bara nämna några få problemområden.

Bland exemplen på globala miljöproblem är förlusten av bin symbolisk. Att bina mår bra och utför sin uppgift som pollinatörer är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Mer än 50 % av bisamhällena är på tillbakagång jämfört med siffrorna för bara några få år sedan. Det finns uppgifter från andra områden som ger upphov till ännu fler oroväckande frågor. Den dåliga luftkvaliteten i stadsområdena visar på det akuta behovet av att öka insatserna. Över hälften av befolkningen i städerna kan drabbas av föroreningsnivåer som ligger över WHO:s riktlinjer. I EU kan det leda till hundratusentals förtida dödsfall varje år.

Situationen för havet och landsbygden är inte bättre. Ett exempel med en stark miljöpåverkan är den utbredda användningen av engångsplastkassar. Miljarder sådana kassar används varje år runt om i världen och plastkassarna, som endast används i genomsnitt ett par minuter, finns kvar i avfallsanläggningarna och i haven i tusentals år.

EESK arbetar för att främja en effektiv och progressiv europeisk miljöpolitik och finna lösningar som bidrar till ett bättre miljöskydd och en effektivare användning av naturresurserna.

Utöver att tillhandahålla politisk rådgivning har EESK även en konkret strategi för att bidra till att skydda den lokala biologiska mångfalden genom praktiska, småskaliga projekt, t.ex. "gröna tak" och bikupor på taket till kommitténs byggnad.