Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

Övervakning av EU:s extraordinära åtgärder och resiliens på energiområdet

 

Huvudpunkter

 

EESK:s ståndpunkt:

  • EESK rekommenderar att det antas enhetliga åtgärder medlemsstaterna emellan för att säkerställa lika villkor, med undantag för de aspekter som rör nödvändiga anläggningar eller nödvändig infrastruktur.
  • Kommittén framhåller att EU i sin politik måste stärka den långsiktiga visionen om att uppnå den dubbla omställningen genom att beslutsamt åta sig att förhindra att människor lämnas på efterkälken och gå längre än att anta tillfälliga åtgärder för att mildra den kortsiktiga energiprisstegringen.
  • EESK menar att stabila och förutsägbara ersättningssystem för förnybara energikällor därför måste inriktas på faktiska långsiktiga produktionskostnader och frikopplas från priserna på fossila bränslen.
  • Kommittén anser att det är viktigt att påskynda den storskaliga utbyggnaden av koldioxidfria energikällor genom att förenkla tillståndsförfarandena så att man snabbt kan avhjälpa beroendet av fossila bränslen från tredje part, fullgöra klimatåtagandena och stärka konkurrenskraften.