EESK uppmanar kommissionen att bättre förena industri- och energilagstiftningen med klimatpolitiken

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar kommissionen att mer ingående reflektera över politiska alternativ som bidrar både till att minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bekämpa klimatförändringarna, och till att bibehålla konkurrenskraften. Målet måste vara att bättre skydda och främja EU:s resurs- och energiintensiva industrier, annars riskerar EU att förlora arbetstillfällen till mindre rena ekonomier och missa sitt mål om att minska växthusgasutsläppen.

”Det nuvarande utsläppshandelssystemet, som syftar till att uppmuntra investeringar, är inte tillräckligt, eftersom en världsomspännande tillämpning av det för närvarande inte är inom räckhåll. Om det bara tillämpas i Europa finns det en risk för koldioxidläckage och således investeringsläckage”, varnade Aurel Laurenţiu Plosceanu, föredragande för EESK:s yttrande om Det sektoriella industriella perspektivet på att göra klimatpolitiken och energipolitiken förenliga, som antogs den 17 juli. ”Framtida investeringar från EU och medlemsstaterna bör koncentreras på forskning, utveckling och innovation och användning av koldioxidsnål eller koldioxidfri teknik för både de resurs- och energiintensiva industrierna och den nödvändiga elektriska kraftproduktionen. Man måste också inrikta sig på att utbilda arbetskraften”, tillade medföredraganden Enrico Gibellieri.

Eftersom energikostnaderna inom exempelvis stål-, aluminium- och glasindustrierna motsvarar cirka 25 % av totalkostnaderna är kostnaderna för växthusgasutsläppen också höga. Med utsläppshandelssystemet kommer de europeiska produkterna att bli dyrare och det finns en risk att de ersätts av billigare produkter på den internationella marknaden. (sma)