Det europeiska jordbruket bör utvecklas i riktning mot agroekologi

EU måste lägga större vikt vid korta leveranskedjor och agroekologi inom lantbruket för att bevara sitt jordbruk och göra det mer motståndskraftigt mot nya utmaningar såsom klimatförändringarna. Agroekologi är också ett sätt att trygga livsmedelsförsörjningen och göra våra livsmedel mer hälsosamma, och därigenom öka deras värde. Korta leveranskedjor kommer att hjälpa mindre jordbruk att öka sin inkomst och göra landsbygden mer levande.

”Initiativ för korta leveranskedjor har potential att skapa arbetstillfällen och tillväxt och följaktligen välstånd, särskilt i landsbygdsområden. Utmaningen är därför att ge operatörerna möjlighet att skapa lokala livsmedelssystem som bygger på lokal styrning. Digitalisering spelar – och kommer även i framtiden att spela– en nyckelroll, både i produktion och bearbetning och i inköp och försäljning”, förklarar Geneviève Savigny, föredragande för yttrandet om Att främja korta och alternativa livsmedelsförsörjningskedjor i EU: agroekologins roll.

För att agroekologi ska bli ett projekt på unionsnivå föreslår EESK en strukturerad mångsidig handlingsplan som inbegriper den regionala, nationella och europeiska nivån. Befintliga program bör också inriktas på att stödja åtgärder inom agroekologi och korta leveranskedjor.

En övergripande livsmedelspolitik, som EESK har förespråkat i många år och skulle kunna främja, skulle kunna utgöra ramen för handlingsplanen. (sma)