EESK uppmanar regeringarna att uppmuntra och främja filantropi i Europa

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU:s medlemsstater att skapa en gynnsam miljö för filantropi i linje med EU:s grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, och rekommenderar att de erkänner och främjar filantropi som ett sätt att visa samhällsengagemang för det allmänna bästa.

I EESK:s första yttrande som uteslutande behandlar filantropi rekommenderar kommittén även att underlättande av gränsöverskridande filantropisk verksamhet ska vara en prioritet för både EU och medlemsstaterna. Kommittén har dock påpekat att filantropi inte kan ersätta välfärdsstaten och starka sociala trygghetssystem som bygger på skattemässig rättvisa och en effektiv sysselsättningspolitik. I stället kan dessa stärkas och utvecklas ytterligare, vilket även skulle öka de filantropiska organisationernas kapacitet att ”fylla luckorna” och komplettera med finansiering på nischområden där det saknas offentligt stöd. ”Vi erkänner helt och fullt det kompletterande och innovativa mervärde som filantropi kan ge social sammanhållning genom att stärka gemensamma värderingar och göra vårt samhälle mer motståndskraftigt”, förklarade yttrandets föredragande Petru Sorin Dandea. Filantropisk verksamhet bör förbli öppen, och detta bör främjas av säkerhetsåtgärder på nationell och europeisk nivå, betonade han. Siffrorna visar att filantropin har ökat i snabb takt i Europa under de tre senaste årtiondena, med filantropiska bidrag som uppgår till minst 87,5 miljarder euro per år i Europa – och detta är endast en försiktig uppskattning. (ll)