Den inre marknaden har medfört mycket påtagliga fördelar för EU-medborgarna

Den inre marknaden har medfört många påtagliga fördelar för EU-medborgarna hävdar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i sitt svar på Europeiska kommissionens bedömning av läget för den inre marknaden. Överkomliga priser för flygresor, slopade roamingavgifter, förbättrade möjligheter att få arbete på en arbetsmarknad som omfattar hela kontinenten och konsumenträttigheter som erbjuder en hög skyddsnivå över gränserna. Denna framgångssaga kan vara ett motgift mot populism, nationalism och protektionism, menar EESK.

Vid EESK:s plenarsession den 15 maj antogs ett yttrande om kommissionens meddelande Den inre marknaden i en värld som förändras: En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande som ger en översikt över de 25 åren med den inre marknaden och utmaningarna i framtiden.

Den inre marknaden har varit en enorm framgång, framhåller EESK i sitt yttrande, och EU måste se till att medborgarna är medvetna om att många av de mycket påtagliga fördelar som de har kunnat åtnjuta under de senaste 25 åren som konsumenter, företagsägare eller arbetstagare är frukten av den inre marknaden. Dessa fördelar uppskattas till 8,5 % av EU:s BNP:

För europeiska företag har den inre marknaden inneburit möjligheter att växa och utöka sina verksamheter i hela EU. Globalt har den gett EU kraften av en marknad på 512 miljoner människor, något som nyligen blivit tydligt genom de ansträngningar som gjorts internationellt för att efterleva den allmänna dataskyddsförordningen.

Denna framgångssaga kan bidra till att samla det stöd som krävs för att rusta den inre marknaden för den digitala tidsåldern, påpekar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

Den inre marknaden måste också ses som en möjlighet att bekräfta de europeiska värdena och rättigheterna: ”Värdena frihet, ekonomisk tillväxt, demokrati, fred, vetenskap och innovation, politisk stabilitet, konsumenträttigheter och sociala rättigheter måste alltid finnas i medborgarnas medvetande. De möjliggör framsteg och välstånd för alla medlemsstater och medborgare”, förklarade föredraganden för yttrandet Gonçalo Lobo Xavier.

”Den inre marknaden påverkar alla, och det är det som gör den så kraftfull”, påpekade medföredraganden för yttrandet Juan Mendoza Castro. ”Vi måste bekämpa hotet från populister och nationalister, som växer sig allt starkare i Europa, och den inre marknaden är ett av de bästa verktyg vi har för att motverka deras budskap.”

EESK tar även upp EU:s konkurrenspolitik. Unionens regler för statligt stöd och bekämpning av missbruk av dominerande ställning har skapat dynamik på den europeiska marknaden och medfört fördelar för konsumenter och företag. Men med tanke på den hårda globala konkurrensen från (ibland statligt ägda) oligopol eller monopol bör EU dock kräva ömsesidighet från sina handelspartner för att hjälpa europeiska företag att komma in på marknader. (dm)