EESK lägger fram förslag för att främja små och medelstora företags bidrag till bioekonomin

”Den utmaning som ligger framför oss består både i att bekämpa klimatförändringarna och att trygga livsmedelsförsörjningen för en planet som snart kommer att vara hem för 10 miljarder människor. Bioekonomin, som omfattar produktion av förnybara biologiska resurser och omvandling av dem till livsmedel, foder och biobaserade produkter, kan spela en viktig roll för att uppnå båda”, sade Mindaugas Maciulevičius och Udo Hemmerling, föredragande för EESK:s yttrande om uppdateringen av den bioekonomiska strategin som antogs den 15 maj.

Hållbarhetsprinciperna är grundläggande för en ”ny” bioekonomi och naturtillgångarna måste bevaras för att de ska kunna fortsätta att vara produktiva.

Små och medelstora företag spelar en viktig roll för bioekonomin. För att öka deras bidrag behöver de bättre rådgivning och tillgång till finansiering. Det är mycket viktigt att inrätta individuella och flexibla rådgivningstjänster för att hjälpa små och medelstora företag inom området jordbruksbaserade livsmedel att inleda långsiktiga, innovativa projekt. Utöver det skulle samarbete mellan offentliga och privata aktörer kunna spela en viktig roll för att öka effektiviteten och stimulera utbyte av kunskaper, expertis och bästa praxis.

Kopplingar mellan olika områden – städer och landsbygd, landsbygd och landsbygd samt land och hav – kan bidra till hållbara värdekedjor och kluster för bioekonomi i landsbygdsområden, och skulle i synnerhet kunna hjälpa länder i centrala och östra Europa att öka sina produktionsnivåer och därmed öka tillväxten och sysselsättningen, särskilt i landsbygdsområden. Denna region är rik på biomassa på grund av omfattande verksamhet inom jordbruk, skogsbruk och fiske och har en hög, men underutnyttjad, biomassakapacitet. (sma)