Unga européer vill att demokratin och medborgardeltagandet i EU ska främjas i undervisningen och sociala medier

Participants in YEYS 2019

Att utbildning om EU-politik ska ingå som en obligatorisk kurs i skolans läroplan för att öka medborgarnas kunskaper om EU innan de röstar var det förslag som vann flest röster i årets upplaga av ”Ditt Europa, din mening”, det ungdomsevenemang som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 21–22 mars 2019. Tillsammans med tre andra förslag inriktade på användning av ny teknik och sociala medier för att öka valdeltagandet kommer det att översändas till Europaparlamentet för övervägande.

Efter två dagar av livliga diskussioner och debatter presenterade de 99 gymnasieelever i åldrarna 16–17 år som valts ut att delta i ”Ditt Europa, din mening” 2019 tio rekommendationer vid en slutlig plenarsession. Fokus låg på utbildning och sociala medier, och i ett antal projekt kombinerades onlineplattformar med fysiska möten i syfte att koppla samman det civila samhället med politiska beslutsfattare. Följande fyra förslag vann flest röster:

1. #Framtiden är nu – ett projekt om en obligatorisk kurs i läroplanen för skolor i hela Europa bestående av tre delar: en praktisk, med besök vid EU-institutionerna, en teoretisk, med prov och presentationer samt en interaktiv plattform med frågesporter och videomaterial.

2. EU&U.EU – en webbplats som sammanfattar information om EU och valet till Europaparlamentet i syfte att öka öppenheten och medvetenheten genom en intensiv användning av sociala medier och multimedieinnehåll.

3. (på delad andraplats) Europe E-VOTE, ett förslag om att göra valdagen till en nationell helgdag och främja elektronisk röstning, och Från dig till EU, ett initiativ för att knyta samman sociala rörelser och politiker, så att de kan samarbeta för att hitta lösningar.

Övriga förslag som eleverna lade fram var följande:

#Insta (nt) vote: för att stärka EU:s aktivitet på sociala medier genom att inkludera högkvalitativt innehåll som särskilt riktar sig till ungdomar, t.ex. korta videor och kommentarer från influencers som ett sätt att öka medvetenheten och deltagandet.

Nätverket av unga européer, ett projekt som syftar till att informera om EU:s åtgärder och begränsningar, koppla samman människor över hela Europa och inspirera till debatt via en internetplattform där projekt kan organiseras och deras resultat offentliggöras.

Hitta din röst, ett projekt som inbegriper ett toppmöte som skulle äga rum tre gånger per år med direkta dialoger och aktiviteter med deltagande av unga européer och politiker, och en webbplats med interaktivt innehåll och information.

Forma din framtid – säg din mening, en webbplats som skulle göra det möjligt att yttra sig om flera ämnen med inriktning på ungdomar under 26. Användarna skulle kunna gilla eller ogilla yttrandena och de populäraste yttrandena skulle presenteras i Europaparlamentet.

SharEU, en app som skulle kunna användas för att koppla samman sociala rörelser och EU-institutionerna, med specialiserade moderatorer som skulle lägga fram en månatlig rapport för Europaparlamentet om de initiativ som föreslås, vilket skulle skapa en närmare koppling till allmänheten.

Röster som förtjänar att höras, en plattform där initiativ och tal skulle kunna främjas för att uppmuntra väljarna att engagera sig och kämpa för sina egna idéer. Deltagarna skulle välja ut de initiativ som ska läggas fram för Europaparlamentet.

Eleverna välkomnades av Luca Jahier, EESK:s ordförande, som framhöll att ”vi måste följa Greta Thunbergs exempel – hon har kunnat mobilisera ett stort antal människor på kort tid genom att använda ett rakt språk. Delta i kampen och var provocerande, eftersom ni kämpar inte bara för er egen framtid, utan också för vår”.. Isabel Caño, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation, avslutade evenemanget med följande kommentarer:”Vi är stolta över att kunna dela era idéer, era drömmar, er entusiasm och era lösningar i en institution som EESK, där vi alla lär oss att förhandla som ett sätt att nå samförstånd”.. (dgf)