FÖRBEREDANDE YTTRANDEN

This page is also available in

I en skrivelse från EU-minister Jessika Roswall till kommitténs ordförande i november 2022 uppmanade det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd EESK att utarbeta sex förberedande yttranden i frågor som återspeglar dess politiska inriktning. Dessa förberedande yttranden kommer att göra det möjligt för EESK att bidra till det svenska ordförandeskapets debatter.

 • Stärka EU:s digitala konkurrenskraft (INT/1010)
  Uppföljning av Tjeckiens begäran om en konkurrenskraftskontroll i samband med den digitala omställningen. Vad behöver EU för att kunna stärka sin digitala konkurrenskraft ytterligare, och i synnerhet för att företag ska kunna dra nytta av digitaliseringen?
 • Inre marknaden 30 år – Hur kan den inre marknadens funktionssätt förbättras ytterligare? (INT/1001)
  Med tanke på den inre marknadens 30-årsjubileum och Kommissionens aviserade meddelande ”Inre marknaden 30 år”. Hur kan den inre marknadens funktionssätt förbättras ytterligare?
 • Kompetensutveckling i en kontext av den gröna och digitala omvandlingen (SOC/755)
  Arbetslivet förändras på grund av den allt snabbare digitala omvandlingen, automatiseringen och omställningen till klimatneutralitet. En arbetskraft med rätt kompetens kommer att bidra till att stärka unionens konkurrenskraft. Mot bakgrund av Kommissionens tillkännagivande om att göra 2023 till Europaåret för kompetens: Vilken kompetensutveckling kommer att behövas?
 • Fördelarna med modern industriell träbyggnation (TEN/794)
  Hur kan EU-förslag såsom hållbara kretslopp för kol, EU:s bioekonomistrategi och Bauhaus-initiativet användas för att drastiskt minska byggsektorns stora koldioxidutsläpp, lagra koldioxid och göra byggsektorn effektivare?
 • Omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem (TEN/795)
  Det är nödvändigt att påskynda omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem för att EU ska kunna gå i bräschen för den gröna omställningen. Hur ser användarnas och medborgarnas behov ut i dag och fram till 2050? Hur kan dessa behov tillgodoses i syfte att påskynda den gröna omställningen inom transportsektorn?
 • Ungdomars roll i klimatomställningen (SOC/753)
  Inom ramen för EU:s ungdomspolitik, med fokus på social inkludering: Hur kan ungdomars sociala inkludering i arbetet med hållbar utveckling bidra till att påskynda klimatomställningen?