Sista chansen att lämna in bidrag till EESK:s pris till det civila samhället 2019 om jämställdhet

This page is also available in

Sista ansökningsdag: 6 september

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar civilsamhällesorganisationer och enskilda personer i hela EU att lämna in bidrag till kommitténs flaggskeppsinitiativ priset till det civila samhället. I år belönar EESK initiativ som syftar till att bekämpa könsstereotyper genom att främja lika möjligheter för kvinnor och män och lika behandling av dem inom alla områden av det ekonomiska och sociala livet.

Bidragen måste ha lämnats in den 6 september 2019 kl. 10.

EESK, som ger en röst åt fackföreningar, icke-statliga organisationer och arbetsgivarorganisationer på EU-nivå, offentliggjorde inbjudan att lämna in bidrag till priset, som motsvarar ett belopp på 50 000 euro, i juni. Priset kommer att delas ut till högst fem vinnare vid prisutdelningen i Bryssel den 12 december 2019.

EESK:s pris till det civila samhället kan tilldelas alla organisationer i det civila samhället som är officiellt registrerade i EU och bedriver verksamhet på det lokala, regionala, nationella eller europeiska planet. Enskilda personer kan också ansöka. För att komma i fråga måste initiativen eller projekten antingen vara genomförda eller fortfarande pågå.

De fullständiga villkoren och det elektroniska ansökningsformuläret finns på vår webbplats: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

MER OM TEMAT FÖR ÅRETS PRIS

Årets pris till det civila samhället kommer att gå till enastående projekt och initiativ som arbetar med minst en av följande frågor:

  • Bekämpa eller öka medvetenheten om könsstereotyper, diskriminerande socialt beteende och fördomar inom alla områden av det ekonomiska och sociala livet.
  • Öka medvetenheten om konsekvenserna av könsstereotyper som sprids genom medieinnehåll.
  • Främja kvinnors deltagande i traditionellt mansdominerade yrken, såsom inom STEM- och IKT-sektorerna, och bekämpa könssegregering inom utbildningen.
  • Bekämpa löne- och pensionsklyftorna mellan könen.
  • Främja kvinnligt företagande, jämställdhet i beslutsfattandet, kvinnors ekonomiska oberoende och balans mellan arbete och privatliv.
  • Ta itu med de särskilda utmaningarna för utsatta kvinnor, såsom ensamstående mödrar, kvinnor med funktionsnedsättning, migranter, etniska minoriteter och lågutbildade arbetstagare.

OM PRISET TILL DET CIVILA SAMHÄLLET

EESK instiftade priset till det civila samhället, som i år delas ut för elfte gången, för att belöna och uppmuntra initiativ och resultat av civilsamhällesorganisationer och/eller enskilda personer som på ett betydande sätt har bidragit till att främja de gemensamma värderingar som ligger till grund för den europeiska sammanhållningen och integrationen. 2018 års pris var inriktat på identiteter, europeiska värderingar och kulturarv i Europa.

Uppmuntra gärna civilsamhällesorganisationer i ditt land att ansöka om EESK:s pris till det civila samhället 2019 för att på så sätt hjälpa värdefulla projekt att vinna erkännande.

Downloads

Sista chansen att lämna in bidrag till EESK:s pris till det civila samhället 2019 om jämställdhet

See also