”Ingen utbildning, ingen röst” – en obligatorisk kursplan om EU-frågor för europeiska skolelever, var det förslag som fick flest röster vid evenemanget ”Ditt Europa, din mening” 2019

This page is also available in

Participants in YEYS 2019

En obligatorisk kursplan om EU-politik för att öka medborgarnas kunskaper innan de röstar var det förslag som fick flest röster i 2019 års upplaga av ”Ditt Europa, din mening”, ett ungdomsevenemang som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) den 21–22 mars 2019. Detta initiativ och tre andra utvalda förslag, inriktade på användning av ny teknik och sociala medier för att öka deltagandet i valet till Europaparlamentet, kommer att översändas till Europaparlamentet för övervägande.

Efter två dagar av livliga diskussioner och debatter presenterade de 99 gymnasieelever i åldrarna 16–17 år som valts ut att delta i ”Ditt Europa, din mening” 2019 tio rekommendationer vid en slutlig plenarsession. Fokus låg på utbildning och sociala medier, och i många projekt kombinerades onlineplattformar med fysiska möten i syfte att (på nytt) koppla samman det civila samhället med politiska beslutsfattare. Flest röster gavs till följande fyra förslag:

1. Ingen utbildning, ingen röst – ett projekt för en obligatorisk kursplan för skolor i hela Europa med tre delar: en praktisk, med besök vid EU-institutionerna, en teoretisk, med prov och presentationer samt en interaktiv plattform med frågesporter och videomaterial.

2. EU&U.EU – en webbplats som sammanfattar information om EU och valet till Europaparlamentet i syfte att öka öppenheten och medvetenheten bland medborgarna genom en intensiv användning av sociala medier och multimedieinnehåll.

3. Lika många röster gavs till Europe E-VOTE, ett förslag om att omvandla valdagen till en nationell helgdag och främja elektronisk röstning, och Från dig till EU, ett initiativ för att knyta samman sociala rörelser och politiker, som skulle göra det möjligt för dem att samarbeta för att hitta lösningar.

Övriga förslag som eleverna lade fram var följande:

#Insta (nt) vote: ett förslag om att stärka EU:s aktivitet på sociala medier genom att inkludera högkvalitativt innehåll som särskilt riktar sig till ungdomar, t.ex. korta videor och kommentarer från influencers som ett sätt att öka medvetenheten och deltagandet.

Nätverk av unga européer, ett projekt som syftar till att informera om EU:s åtgärder och begränsningar, koppla samman människor i hela Europa och inspirera till debatt via en internetplattform där projekt kan organiseras och deras resultat offentliggöras.

Hitta din röst, ett projekt med två delar: ett toppmöte som skulle äga rum tre gånger per år med direkta dialoger och olika aktiviteter med deltagande av unga européer och politiker, och en webbplats med interaktivt innehåll och information.

Forma din framtid – säg din mening, ett projekt som består av en webbplats som skulle göra det möjligt att yttra sig om flera ämnen med inriktning på ungdomar under 26. Användarna skulle kunna gilla eller ogilla yttrandena och de populäraste yttrandena skulle presenteras i Europaparlamentet.

SharEU, en app som skulle kunna användas för att koppla samman sociala rörelser och EU-institutionerna, med specialiserade moderatorer som lägger fram en månatlig rapport för Europaparlamentet om de initiativ som föreslås, vilket skulle skapa en närmare koppling till allmänheten.

Röster som förtjänar att höras, en plattform där initiativ och tal skulle kunna främjas för att uppmuntra väljarna att engagera sig och kämpa för sina egna idéer. Deltagarna skulle välja ut de initiativ som ska läggas fram för Europaparlamentet.

Eleverna välkomnades av Luca Jahier, EESK:s ordförande, som framhöll att vi måste följa Greta Thunbergs exempel – hon har kunnat mobilisera ett stort antal människor på kort tid genom att använda ett rakt språk. Delta i kampen och var provocerande, eftersom ni kämpar inte bara för er egen framtid, utan också för vår. Isabel Caño, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation, avslutade evenemanget med följande kommentarer: Vi är stolta över att kunna dela era idéer, era drömmar, er entusiasm och era lösningar i en institution som EESK, där vi alla lär oss att förhandla som ett sätt att nå samförstånd. Irini Pari, den EESK-ledamot som tog initiativ till ”Ditt Europa, din mening” 2010, tillade: Varje utmaning är en möjlighet, och ni har bevisat det för oss. Låt inte rädslan bestämma, utan bred ut era vingar. Europa och världen tillhör er.

Bakgrund

Eleverna uppmanades att dela med sig av sina idéer om valet till Europaparlamentet 2019 och lägga fram förslag om specifika nyckelfrågor:

  • Hur kan vi stärka den representativa demokratin i framtiden?
  • Vilken typ av politiskt engagemang finns det vid sidan av valet till Europaparlamentet, och hur kan du delta?
  • Vad tycker du behöver göras för att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet?

De 33 skolorna valdes ut att delta i detta initiativ med hjälp av en elektronisk namnväljare. En skola från var och en av EU:s 28 medlemsstater och de fem kandidatländerna (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) deltog. Rekordmånga ansökningar, 1 038 stycken, mottogs inför detta 10-årsjubileum.

Evenemanget ”Ditt Europa, din mening” anordnas av EESK, som företräder det civila samhället på EU-nivå, och är kommitténs flaggskeppsevenemang för ungdomar. Med detta initiativ vill EESK se till att den yngre generationens synpunkter, erfarenheter och idéer beaktas i EU:s beslutsfattande. EESK vill behålla och utveckla sina band med det brittiska civila samhället efter brexit, och har därför beslutat att låta brittiska ungdomar delta i denna debatt, även om det är högst troligt att de inte kommer att rösta i valet till Europaparlamentet 2019.

Ytterligare upplysningar om ”Ditt Europa, din mening 2019” finns på evenemangets officiella webbplats.

Downloads

PR 15/2019: ”Ingen utbildning, ingen röst” – en obligatorisk kursplan om EU-frågor för europeiska skolelever, var det förslag som fick flest röster vid evenemanget ”Ditt Europa, din mening” 2019