Gränsöverskridande tjänster främjar tillväxt – enligt studie

This page is also available in

Enligt en ny studie på uppdrag av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén genererar gränsöverskridande tjänster nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Dessa tjänster är positiva för alla EU-länder och för olika typer av arbetstillfällen – både arbets- och kunskapsintensiva. Genom dokumentet bevisar man att det gynnar EU:s ekonomi att undvika stränga regler vad gäller den inre marknaden för gränsöverskridande tjänster. En procents minskning av andelen gränsöverskridande tjänster skulle kosta EU:s ekonomi omkring 8 miljarder euro.

År 2014 grundades ungefär 11 miljoner arbetstillfällen i EU på export av gränsöverskridande tjänster. Sedan 2000 har det antal arbetstagare som är beroende av gränsöverskridande tjänster nästan fördubblats. Medan den totala sysselsättningen i EU har ökat med 5,5 %, har andelen arbetstillfällen som är beroende av gränsöverskridande tjänster ökat med 94 %. Detta visar tydligt på en positiv inverkan på EU:s ekonomi. Länder med större andel gränsöverskridande tjänster har en mycket starkare sysselsättningsökning och BNP-tillväxt än länder som är mindre aktiva på marknaden för gränsöverskridande tjänster.

Studien visar att gränsöverskridande tjänster varken innebär social dumpning eller en fara för medlemsstaternas ekonomi. Ännu hårdare reglering av gränsöverskridande tjänster skulle ha en negativ inverkan på ekonomin och äventyra den inre marknadens integritet, sade Peter Clever, vice ordförande i Arbetsgivargruppen.

Enligt dokumentet – och i motsats till allmänhetens uppfattning – är tre av fyra gränsöverskridande arbetstillfällen förlagda i EU-15. Nästan 40 % av utstationeringarna av arbetstagare sker mellan två höglöneländer. Detta visar tydligt att alla EU:s medlemsstater kan dra ekonomisk nytta av gränsöverskridande tjänster. 2014 var det totala mervärdet av export av gränsöverskridande tjänster ungefär 625 miljarder euro i alla 28 medlemsstater.

Dessutom är gränsöverskridande tjänster inte begränsade till arbetsintensiva, lågavlönade arbeten. Andelen arbetstillfällen inom kunskapsintensiva sektorer som är beroende av gränsöverskridande tjänster har vuxit nästan lika mycket som andelen arbetsintensiva arbetstillfällen.

Forskningen visar också att länder med högre andel gränsöverskridande tjänster i genomsnitt har en lägre andel personer som riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning och uppvisar högre nivåer vad gäller välbefinnande och tillfredsställelse med livet.

Studien utarbetades av den tyska tankesmedjan IW Consult och beställdes av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på uppmaning av Arbetsgivargruppen. Dokumentet kan laddas ned här: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also