EESK är redo att tillsammans med Europeiska kommissionen utarbeta en ny migrations- och asylpakt

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som samlar Europas organiserade civila samhälle, står sida vid sida med Europeiska kommissionen som den perfekta samarbetspartnern för att ta itu med EU:s framtida migrations- och integrationspolitik.

Det finns ett akut behov av en ny migrationsöverenskommelse på EU-nivå, och kommittén är beredd att stödja kommissionens pågående insatser för att få till stånd en sådan. EESK:s ordförande Luca Jahier framhöll vid ett anförande i Bryssel den 3 mars 2020 att migration är en prioriterad fråga för kommittén, vilket återspeglas i det faktum att den under många år varit mycket aktiv inom detta område.

EU måste snabbt vidta åtgärder för att utarbeta en ny migrations- och asylpakt, och samarbeta med medlemsstaterna kring integration. Vi måste inrätta ett verkligt gemensamt asylförfarande som är tillförlitligt, flexibelt och effektivt, och samtidigt se till att det finns olika lagliga vägar för människor i nöd, t.ex. program för vidarebosättning och humanitära visum. EU bör också skapa ytterligare möjligheter för laglig migration till EU för andra typer av migranter, vilket kommer att bidra avsevärt till att minska den irreguljära migrationen, sade han.

Luca Jahier uttryckte sin oro över den aktuella migrationssituationen i många europeiska länder, särskilt Cypern, Kroatien, Italien och Grekland, och noterade att biståndsarbetare ofta åtalas eller döms för att ha erbjudit hjälp till behövande samt att den oacceptabla främlingsfientligheten ökar i hela Europa. Kommittén är mycket oroad över den svåra migrationssituationen i många länder i södra Europa, som uppstår på grund av den bristande solidariteten mellan medlemsstaterna, bristen på möjligheter att komma till Europa på laglig väg och färre sök- och räddningsinsatser i Medelhavet, varnade han.

Vid den debatt som anordnades av EESK:s sektion för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) samma dag belyste Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor, kommissionens pågående arbete på migrations- och asylområdet och dess avsikt att blåsa nytt liv i EU:s beslutsfattande i frågan genom en ny överenskommelse. Vi behöver en ny migrations- och asylpakt, för det första eftersom de mest utsatta är beroende av den, och för det andra eftersom vår ekonomi och vårt samhälle gynnas av laglig migration: våra välfärdssystem måste vara hållbara på lång sikt och våra företag behöver kvalificerade personer, konstaterade hon.

Hon betonade sedan vikten av att öka förtroendet och överbrygga skillnaderna mellan medlemsstaterna, så att deras nationella regeringar kan finna en gemensam väg framåt. För att komma framåt i frågan måste vi dock vara klara över att migration är något normalt. Varje år kommer det 2–2,5 miljoner människor till EU: 140 000 av dessa anländer irreguljärt – motsvarande 5 %. Det innebär att 95 % av människorna anländer på ett ordnat, övervakat och väladministrerat sätt, vidhöll hon.

Ylva Johansson instämde i att det finns ett behov av fler säkra och lagliga vägar till EU för personer som söker internationellt skydd. Personer som flyr för sina liv på grund av krig, svält eller förföljelse har rätt till skydd. Vi måste ge dem det. Integrationen av migranter och flyktingar är avgörande för EU:s framtida migrationspolitik. Integration börjar med ett jobb, men det handlar också om social inkludering, tillade hon.

Under sammanträdet uttryckte vissa EESK-ledamöter sin oro över den aktuella dramatiska situationen vid den grekisk-turkiska gränsen och på vissa grekiska öar, som visar på behovet av solidaritet och åtgärder på EU-nivå. De menade att det inte är acceptabelt att vissa medlemsstater har valt att inte fullgöra gemensamma åtaganden och låter andra medlemsstater bära en oproportionerligt stor börda, och underströk att det är dags för åtgärder och inte för fortsatta analyser och debatter.

EESK har upprepade gånger betonat att det civila samhällets organisationer spelar en viktig roll när det gäller att göra vidarebosättningen och mottagandet av samt resorna för migranter och flyktingar säkrare och mer humana. Det civila samhället bör därför delta i utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de åtgärder på migrationsområdet som antas av alla behöriga myndigheter.

I detta avseende hävdade Ylva Johansson att EESK var en ”perfekt partner” för en diskussion om migration och integration, och menade att det civila samhället spelar en viktig roll för att underlätta inresa och vistelse för personer i behov av skydd och för att stödja deras integration. Sysselsättning är nyckeln till integration av migranter och flyktingar, och arbetsmarknadens parter och det civila samhället har en viktig roll i utformningen av sysselsättnings- och socialpolitiken, konstaterade hon.

Bakgrundsinformation

EESK och Europeiska kommissionen anordnar varje år det europeiska migrationsforumet (EMF), en plattform för aktiv dialog om migration, asyl och integration av tredjelandsmedborgare, med cirka 250 företrädare för icke-statliga organisationer, lokala och regionala myndigheter, ekonomiska och sociala partner, nationella regeringar och EU-institutionerna. Årets upplaga av forumet äger rum den 2–3 juni 2020 och kommer att fokusera på integration och social inkludering av migranter.

EESK har också en permanent studiegrupp om invandring och integration (IMI), som fungerar som förmedlare mellan EU:s institutioner och organisationer som arbetar med migrationspolitik och integration av migranter.

Mer information om arbetet och verksamheten vid EESK:s sektion för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) finns på vår webbplats.

Downloads

Jahier-Johansson