På Internationella kvinnodagen firar vi kvinnor, inte bara för att betrakta det som vi uppnått, utan också med tanke på det arbete som fortfarande ligger framför oss. I år fokuserar Arbetstagargruppen särskilt på män. Varför fokuserar vi på män under en dag som värdesätter kvinnor? Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män inte enbart är en kvinnofråga. Om vi inte engagerar männen kommer vi aldrig att uppnå verklig jämställdhet.

I EU tar männen i genomsnitt ut endast 10 % av föräldraledigheten och/eller pappaledigheten. I vissa medlemsstater är uttaget så lågt som 5 %. Kvinnor bär huvudansvaret för att ta hand om barn och andra vårdbehövande anhöriga och gör merparten av hushållsarbetet. Vi kommer aldrig att uppnå jämställdhet om vi inte får bukt med dessa stereotyper.

Kommissionens förslag till lagstiftning om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare skulle onekligen vara till hjälp. Det skulle införa en rätt till betald pappaledighet i samband med barnets födelse. Det skulle även införa betald föräldraledighet. Föräldrarna kan redan ta ut föräldraledighet fram till dess att barnet är 8 år, men ersättningen är inte obligatorisk. Detta är ett av de viktigaste skälen till att så få män tar ut ledigheten. Kommissionen föreslår en betald föräldraledighet som ska kunna tas ut till dess att barnet är 12 år. Den föreslår även en ny rätt till fem dagars betald ledighet för anhörigvårdare.

Detta är det mervärde som EU tillför: att införa gemensamma miniminormer. Detta är vårt Europa: socialt, rättvist och demokratiskt.

Den 8 mars drar jag mig alltid till minnes vår rörelses vackra sång:

Vi vill ha bröd, men också rosor. I år vill vi även ha ett direktiv om balans mellan arbete och privatliv.

#IwantWorkLifeBalance

I solidaritet

Gabriele Bischoff är ordförande för Arbetstagargruppen