Kvinnor med funktionsnedsättning ska har rätt att fatta beslut i frågor som rör dem och vara rättvist representerade inom offentliga institutioner, förklarade olika organisationer för personer med funktionsnedsättning vid en konferens om "Kvinnor med funktionsnedsättningar i EU: nuläget och vägen framåt" vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

De flesta av talarna höll med om att kvinnor med funktionsnedsättning är mer missgynnade än män i samma situation och att de, trots de framsteg som gjorts, fortfarande drabbas av dubbel diskriminering i EU. Det betonades att kvinnor med funktionsnedsättning inte specifikt tas upp i de politiska strategierna. Talarna underströk behovet av att arbeta för lagstiftning på EU-nivå för att specifikt skydda rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättning. Man betonade att särskild uppmärksamhet bör riktas mot våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, eftersom de löper större risk att falla offer för våld i hemmet. I konferensen deltog företrädare för olika organisationer för personer med funktionsnedsättning samt Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. (mb/ia)