"EU:s industri står inför extraordinära utmaningar, och ingen enskild medlemsstat kan hantera dem på egen hand. Men det finns också enorma möjligheter. Vi måste utnyttja dem för att behålla den ledande roll som vi har inom många sektorer och återta den där vi nästan har förlorat den till konkurrenter".

"Detta kommer dock endast att lyckas om alla 28 medlemsstater agerar tillsammans och inte på egen hand. Jag uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att sammanföra de många befintliga strategierna i en enda mer långsiktig strategi och att göra ett åtagande om att våra länder ska vidta samordnade åtgärder för att stödja näringslivskluster över nationsgränserna", sade Gonçalo Lobo Xavier, EESK:s vice ordförande, på den europeiska industridagen.

I sitt yttrande Investera i en smart, innovativ och hållbar industri, som antogs den 15 februari, efterlyser EESK också att man fullbordar den inre marknaden, inklusive kapitalmarknaden. Det är särskilt nödvändigt att förbättra standardiseringen och självregleringen.

"Den koldioxidsnåla och cirkulära ekonomin ger många affärsmöjligheter. För att utnyttja dem behöver vi en gemensam ram och en mer långsiktig strategi, samt ett åtagande från medlemsstaternas sida om samordnade åtgärder. Dessutom behöver våra företag lika villkor. Därför måste kommissionen aktivt ta itu med illojala handelsmetoder", sade yttrandets föredragande Bojidar Danev.

Eftersom arbetsmarknadens struktur kommer att förändras dramatiskt efterlyser EESK korrekta bedömningar för att undvika eventuella negativa följder för arbetstagarna. Arbetsbaserat lärande måste tillämpas i större utsträckning för att alla arbetstagare ska kunna stärka sin kompetens och sina digitala färdigheter.

"Människorna måste stå i centrum för förändringen", betonade yttrandets medföredragande Monica Sitarová Hrušecká. ”Den nya teknikens möjligheter får inte endast utnyttjas för att skapa nya produkter, utan måste också användas för att förbättra de anställdas arbetsvillkor”. (sma)

På fotot: Gonçalo Lobo Xavier, EESK:s vice ordförande