Medlemsstaterna måste snarast utarbeta ett stabilt, välmående och mer motståndskraftigt EMU. Därför behöver ytterligare åtgärder vidtas på nationell och EU-nivå – detta är en av de viktigaste slutsatserna från en offentlig debatt om fullbordandet av EMU som EESK nyligen stod värd för.

Ekonomiska experter och företrädare för institutioner och det civila samhället var överens om att de nuvarande utmaningarna och lärdomarna från tidigare kriser visar att det finns ett tydligt behov av att reformera och fullborda EMU, och att den pågående ekonomiska återhämtningen i EU och medborgarnas ökande stöd för euron skapar mycket goda förutsättningar för att göra detta.

Deltagarna i debatten ansåg det vara särskilt nödvändigt att snabbt fullborda bankunionen och kapitalmarknadsunionen för att gå framåt i arbetet med att fullborda EMU. De uppmanade medlemsstaterna och kommissionen att garantera de framtida finansernas hållbarhet och att skapa rätt balans mellan ansvar och solidaritet i de framtida besluten om EMU.

Fyra hävstångsfaktorer som skulle kunna användas på EU-nivå för att maximera effekterna av inhemska strukturreformer presenterades: en gemensam makroekonomisk strategi för euroområdet för att hantera assymmetriska chocker, ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller att finansiera investeringar och innovation på mikroekonomisk nivå, en budget för euroområdet för att finansiera särskilda europeiska kollektiva nyttigheter, samt en mer effektiv och ansvarstagande institutionell ram som bland annat omfattar en finansminister för euroområdet.

EESK:s föredragande, Mihai Ivaşcu (Övriga intressegrupper) och Stefano Palmieri (Arbetstagargruppen), kommer att använda slutsatserna från debatten som underlag för ett yttrande om kommissionens paket om EMU, som kommer att läggas fram för omröstning i april. (jk)