EU-institutionerna måste gå i spetsen för optimeringen av Europas medicintekniska industri, eftersom dess resultat för närvarande påverkas negativt av överdriven uppsplittring och ökande konkurrenstryck, påpekade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) vid sin plenarsession den 14 februari.

I sitt yttrande på temat "Industriell omvandling inom hälso- och sjukvårdssektorn" varnar EESK för att konkurrenterna redan är EU hack i häl. Därför måste handelsförhandlingar säkra en modern europeisk produktion när det gäller att tillhandahålla allmän hälso- och sjukvård. 

"Det är EU:s ansvar att anpassa den medicintekniska sektorn, kombinera initiativ i länder och regioner och se till att EU klarar sig i den internationella konkurrensen. EU:s regeringar, försäkringsbolag, regel- och tillsynsmyndigheter, patient- och sjukvårdspersonalsföreträdare samt industrin måste gå samman för att samarbeta och utveckla en gemensam strategi", sade föredraganden Joost van Iersel.

"Dessutom är den mänskliga faktorn ytterst viktig", tillade medföredraganden Enrico Gibellieri. "Övergången till en ny hälso- och sjukvårdssektor kräver vidsynthet och nya former av yrkeskunnighet, liksom en omdaning av det hälso- och sjukvårdsrelaterade arbetet. Den europeiska sociala dialogen inom hälso- och sjukvårdstjänster och sociala tjänster bör stärkas med fokus på lämpliga utbildningsprogram och arbetsvillkorens kvalitet."

Den medicintekniska industrin är en dynamisk sektor och har fortfarande en ledande ställning, men de utmaningar som den just nu står inför – såsom otillbörliga affärsmetoder och stor uppsplittring – måste hanteras genast för att ge den möjlighet att snabbt anpassa sig till de ständigt nya förutsättningarna. (sma)