Europeiska kommissionens förslag är senkommet och saknar ambition, samstämmighet och övertygande mekanismer för att genomföra förslaget på ett ändamålsenligt sätt.

I sitt yttrande om det fria flödet av icke-personuppgifter i EU, som utarbetades av Jorge Pegado Liz och antogs vid plenarsessionen i februari, ställer sig Europeiska ekonomiska och sociala kommittén kritisk till den strategi som antagits av Europeiska kommissionen.

EESK påpekar att ett lagstiftningsinitiativ avseende det fria flödet av icke-personuppgifter är nödvändigt för att uppnå målen med den digitala agendan och för att genomföra den digitala inre marknaden.

Kommittén anser dock att kommissionen inte fokuserar tillräckligt på de tre viktigaste målen, och därför kan EESK inte stödja dokumentet i dess nuvarande utformning. "Detta förslag kommer inte att bidra till uppnåendet av de grundläggande målen", konstaterade Jorge Pegado Liz. "Det måste utgöra ett led i en mer övergripande strategi – ett första steg mot att utveckla en mer ambitiös metod för att verkligen säkerställa ett fritt flöde av icke-personuppgifter på EU:s digitala marknad."

  • Krav på datalokalisering

Mål 1: Förbättra rörligheten över gränserna för icke-personuppgifter på den inre marknaden.

  • Tillgång till uppgifter för behöriga myndigheter

Mål 2: Se till att behöriga myndigheters befogenheter att begära och få tillgång till uppgifter i tillsynsändamål, till exempel för inspektion eller revision, förblir opåverkade.

  • Dataportering för yrkesmässiga användare

Mål 3: Göra det lättare för yrkesmässiga användare av datalagring eller andra databehandlingstjänster att byta tjänsteleverantör och att portera data. (mp)

På bilden: Jorge Pegado Liz, EESK:s föredragande för yttrandet om det fria flödet av icke-personuppgifter i EU