I sitt yttrande på temat Att främja icke-statliga aktörers klimatåtgärder föreslår Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en europeisk dialog med huvudsyftet att göra det mer attraktivt för de många olika icke-statliga aktörerna att engagera sig i arbetet mot klimatförändringarna, så att detta blir ett inslag i det normala arbetet.

"Det pågår redan en lång rad småskaliga projekt på områden såsom energi, transport, jordbruk och skogsbruk, och vi måste göra dem mer synliga och ge dem större stöd – antingen med hjälp av bättre lagstiftning eller genom enklare tillgång till finansiering. Det är viktigt att sända en tydlig och positiv signal till småföretagen och civilsamhället", sade föredraganden Mindaugas Maciulevičius.

Enligt en undersökning som EESK gjort bland icke-statliga aktörer är deras mest brådskande behov följande:

  • Stödjande politik/lagstiftningsmiljö.
  • Tillgång till offentliga medel och skatteincitament.
  • Utbyte av kunskaper och bästa praxis/exempel att ta efter, kapacitetsuppbyggnad.
  • Förbättrat samarbete mellan olika aktörer inom de privata och offentliga sektorerna.

"Trots dess starka ledarskap internationellt sett saknar EU en intern ram som skapar gynnsamma förutsättningar för icke-statliga klimatåtgärder", tillade medföredraganden Josep Puxeu Rocamora, "och det är vår uppgift att påminna kommissionen om dess ansvar".

Den europeiska dialogen bör svara mot de icke-statliga aktörernas behov och prioritera strategiska kopplingar mellan befintliga program, initiativ och institutioner och ge en överblick över klimatåtgärderna. Ett första steg mot en europeisk dialog bör vara ett evenemang år 2018 som sammanför nätverk för berörda parter och företrädare för EU-institutionerna och medlemsstaterna. (sma)