Luca Jahier: ”Ett hållbart Europa – eller inget Europa”

Vid högnivåkonferensen om målen för hållbar utveckling och initiativ för hållbara globala värdekedjor som EESK anordnade tillsammans med Europeiska kommissionen och Nederländernas ekonomiska och sociala råd framhöll Luca Jahier att det inte finns något alternativ till en hållbar ekonomi: ”Ett hållbart Europa – eller inget Europa”.

Konferensen, som ägde rum den 30 oktober, samlade företrädare för näringslivet, fackföreningar, icke-statliga organisationer och yrkesorganisationer från hela Europa, och vid inledningssessionen deltog även Frans Timmermans, vice ordförande för kommissionen, och Sigrid Kaag, Nederländernas minister med ansvar för utrikeshandel och utvecklingssamarbete.

En av de främsta slutsatserna från konferensen var att ansvaret för att genomföra målen för hållbar utveckling delas mellan det civila samhället, EU och medlemsstaternas myndigheter samt den privata sektorn. Experterna var också eniga om att en kombination av lagstiftningsåtgärder och incitament för att uppmuntra frivilliga initiativ är avgörande för att öka de privata företagens och medborgarnas deltagande. (dgf)