EESK lägger fram nya idéer för att förbättra den ekonomiska styrningen i EU

EU economic governance

I oktober antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett paket med yttranden om EU:s ekonomiska styrning, där man lade fram nya idéer för de europeiska beslutsfattarna till de pågående diskussionerna om att fördjupa Ekonomiska och monetära unionen (EMU) och den kommande europeiska planeringsterminen.

I paketet uttrycker EESK sitt stöd för kommissionens förslag om att inrätta ett reformstödsprogram och en europeisk investeringsstabiliseringsfunktion (EISF) för den nya EU-budgeten (2021–2027). Detta skulle vara ett välkommet steg mot en förbättrad ekonomisk integration och styrning i EU.

Det skulle dock vara en god idé att övervaka den social inverkan av strukturreformer som genomförs med stöd av reformstödsprogrammet och utvidga programmet till att omfatta projekt av europeisk betydelse. Hur framgångsrikt det nya instrumentet blir kommer att bero på finjustering av ett antal frågor: definitionen av strukturreformer, förfarandena för att utvärdera dem och villkoren för utbetalning av medel.

EESK hyser också betänkligheter beträffande EISF:s storlek. Den skulle kunna vara otillräcklig vid chocker som påverkar två eller fler medlemsstater. EESK anser att arbetslöshet som enda kriterium för att aktivera stöd kan försämra verktygets rättidighet och ändamålsenlighet.

Andra kompletterande kriterier skulle kunna visa på en överhängande stor chock ännu tidigare. På så sätt skulle man kunna sätta in stöd innan stora chocker inträffar. EESK rekommenderar också att man ska vidareutveckla EISF och undersöka hur en EU-omfattande försäkringsmekanism skulle kunna fungera.

När det gäller den ekonomiska politiken i euroområdet 2018, efterlyser EESK en positiv samlad finanspolitisk inriktning i euroområdet. Ökade investeringsutgifter i länder med överskott skulle vara en ekonomipolitisk nödvändighet. Att skapa miljöer som främjar företagens investeringar och innovationer bör också vara en prioritet för den ekonomiska politiken, liksom att minska otrygga anställningar, fattigdom och ojämlikhet. (jk)