EESK efterlyser en snabb men gradvis övergång till en hållbar ekonomi

EU har åtagit sig att arbeta för en koldioxidsnål, mer resurseffektiv och hållbar ekonomi utöver sociala mål. Finansieringen av dessa åtaganden, med beaktande av miljömässiga, sociala och förvaltningsmässiga kriterier, utgör en enorm investeringsutmaning.

EESK anser att medlemsstaterna måste utarbeta en gemensam europeisk hållbarhetsram för att säkerställa stöd från det finansiella systemet i övergången till en hållbar ekonomi. Kommittén ger följaktligen sitt fulla stöd till kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, och rekommenderar att den genomförs snabbt men gradvis. Den föreslagna ramen skulle vara en viktig drivkraft för att återställa förtroendet för de finansiella marknaderna och koppla sparande till hållbara investeringar i realekonomin.

Även om EESK erkänner den viktiga roll som finansmarknadsaktörerna spelar i övergången betonar kommittén att hela samhället måste delta för att systemet ska vara genomförbart.

Det skulle vara lämpligt att börja övergången genom att skapa en hållbarhetstaxonomi för EU samt riktmärken för låga koldioxidutsläpp. Taxonomin bör vara dynamisk och ta hänsyn till företagens verklighet. Det slutliga målet bör vara att främja taxonomin på global nivå och införliva den i EU:s lagstiftning på samma sätt och vid samma tidpunkt i alla medlemsstater. Åtgärder måste införas för att säkerställa att den ses över och uppdateras regelbundet.

EESK instämmer i att man bör börja med att konfigurera och införa ett begränsat antal områden och rättsliga skyldigheter, först och främst miljömässiga faktorer, men välkomnar också införandet av sociala och förvaltningsmässiga minimigarantier redan från början. Det skulle därefter vara viktigt att utvidga den ursprungliga taxonomin och de rättsliga skyldigheterna till mål med koppling till social hållbarhet och förvaltning i framtiden.

Slutligen välkomnar EESK det föreslagna förvaltaruppdraget för aktörer på finansmarknaderna. Detta kommer att göra det möjligt för investerare att anpassa sina investeringsbeslut till hållbarhetspreferenserna.

Mer information: ECO/456 ECO/466 ECO/467 (jk)