Nedskärningar i sammanhållningspolitikens budget sänder fel signal

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är fast övertygad om att sammanhållningspolitiken är av avgörande betydelse för Europas framtid, och kräver tillräckliga resurser och lämpliga reformer. En nedskärning av budgeten för programperioden 2021–2027 skulle sända ut fel signal till allmänheten och skulle kunna vara skadlig för sammanhållningspolitiken. Budgeten bör behållas på samma nivå som den är nu och ökas för territoriellt samarbete.

I ett nyligen antaget yttrande kritiserar EESK de finansiella bestämmelserna i kommissionens förslag om den framtida regionala utvecklingen och sammanhållningspolitiken, men välkomnar kommissionens ansträngningar att genomföra reformer, och ser avsevärda förbättringar när det gäller förenkling, flexibilitet och effektivitet. Kommittén beklagar dock att det nya regelverket inte fastställer en enda uppsättning regler för alla fonder.

De nya förordningarna om sammanhållningspolitiken bör enligt kommitténs åsikt anpassas till den nya Europa 2020-strategin. De måste fortsätta strävandena att genomföra målen för hållbar utveckling och europeiska pelaren för sociala rättigheter och till fullo införliva Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

EESK avvisar förslagen om makroekonomiska villkor, regeln om återtagande n+2 och sänkningen av medfinansieringsnivåerna. Dessa förslag skulle skapa en alltför stelbent ekonomisk miljö och skulle kunna hämma investeringar. Mer flexibilitet skulle behövas för att hantera de särskilda förhållandena i regionerna.

Med tanke på att sammanhållningspolitiken måste göra det möjligt för områden med strukturella och permanenta nackdelar att effektivt ta itu med sina utmaningar välkomnar EESK den föreslagna mekanismen för att lösa rättsliga och administrativa hinder i gränsöverskridande frågor. Mekanismen måste garantera rättssäkerhet för potentiella användare och uppväga eventuella obalanser mellan partner.

Vad gäller målet om europeiskt territoriellt samarbete föreslår EESK att man ökar ungdomars delaktighet. Att minska den digitala klyftan bör vara en prioritering för alla program för europeiskt territoriellt samarbete, och man bör överväga att inkludera civilskydd och bekämpning av stora risker som en prioritering.

För mer information om EESK:s yttranden klicka här. (jk)