Kommissionsledamot Christos Stylianides: rescEU är bara en första uppgradering av civilskyddsmekanismen

Med tanke på de dramatiska effekterna av klimatförändringarna har EESK uppmanat EU:s institutioner att anta ytterligare gemensamma åtgärder och strategier som en del av rescEU-förslaget för att kunna reagera på katastrofer på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.

Den 18 oktober lade EESK fram sina förslag om att till .

Christos Stylianides betonade vikten av EESK:s yttrande eftersom det återspeglar vad EU-medborgarna tänker, och framhöll att ”det nya rescEU är den första uppgraderingen av EU:s civilskyddsinsatser, som bör fylla luckorna i den nuvarande krishanteringen och fokusera på förebyggande åtgärder. Det kommer att komplettera nationella system snarare än att ersätta dem.”

Kommissionsledamoten höll med om att man i förslaget måste se längre än hur man reagerar på katastrofer och fokusera på att vara redo att möta dem.

Han ansåg att rescEU är ett värdefullt verktyg för att få kontakt med EU-medborgarna, eftersom det är ett budskap om europeisk solidaritet.

”Erfarenheterna under de senaste åren har visat att EU:s nuvarande civilskyddsmekanism, som är ett system som bygger på frivilliga bidrag från medlemsstaterna, inte räcker till för att svara på allvarliga nödsituationer”, sade EESK:s föredragande Dimitris Dimitriadis. ”Vi måste informera och förbereda alla generationer, från barndomen och framåt, att hantera större nödsituationer. Vi behöver också en gemensam mekanism för hela Europa.”

EESK anser att man bör utveckla allmänna principer och riktlinjer för att utarbeta en allmän, modern lagstiftningsram för system för tidig varning, frivilligarbete och institutionellt deltagande på alla nivåer av civilskyddsmyndigheter. Man måste också besluta om åtagandegraden för förebyggande åtgärder i medlemsstaternas budgetar. (sma)